Norges Fiskarlag og Fiskeri— og havbruksnæringens landsforening har satt i gang et eget etikkprosjekt. Jeg har i min tid som fiskeriminister avholdt to møter med samtlige aktuelle kontrollmyndigheter og næringens organisasjoner, for å samordne og målrette arbeidet.

1. november vil jeg avholde et tredje møte med myndigheter og næringsorganisasjoner om dette temaet. Her skal en samarbeidsavtale om tiltak mot ulovligheter i fiskerinæringen undertegnes. Uavhengig av hvem som begår ulovligheter skal de vite at alle vil bli behandlet på samme måte og at det reageres sterkt på slike forhold.

Blant tiltak som alt er satt i verk kan jeg nevne følgende:

Fiskeridirektoratets kontrollkapasitet er styrket med i alt 18 årsverk fra 2001. Kontrollinnsatsen har det siste året økt med 15 prosent og direktoratet disponerer nå samlet 79 årsverk knyttet til ressurskontroll.

Fiskeridirektoratet har fått styrket adgangen til å utøve kontroll også av fiskekjøper og transportør.

I tillegg til økt kontroll på kaikanten er det lagt vekt på omsetningskontroll i bedriftene. Samarbeidet med toll- og avgiftsmyndighetene, Kripos og Økokrim er viktig og har gitt gode resultater.

Reaksjonene på brudd på fiskerilovgivningen er skjerpet. Fiskeridirektoratet har tatt i bruk en lovhjemlet adgang til midlertidig eller permanent å trekke tilbake et fartøys rett til å drive fiske eller en fiskekjøpers rett til å ta imot fisk, ved gjentatte eller alvorlige brudd på fiskerilovgivningen.

Strafferammene for overtredelse av fiskerilovgivningen er skjerpet. Politi- og påtalemyndigheten har også i 2002 lagt vekt på å få fiskerirelaterte saker raskere frem i rettsapparatet.

Fiskeridirektoratet har styrket informasjonsbearbeiding og kommunikasjon mellom kontrollinstansene. Herunder er moderniseringen av Fiskeridirektoratets registre et viktig tiltak. Det er i løpet av 2002 etablert elektroniske merkeregistre, eierregistre og deltakerregistre. Registeropplysninger vil bli gjort tilgjengelige på internett. Ved utgangen av 2002 skal registrene kunne kobles mot næringsaktørenes kvoterettigheter.

Salgslagene og Kystvakten har tilgang til disse registrene, og det forventes at registeropplysningene koblet til satellittsporing vil effektivisere kontrollarbeidet ytterligere. Samarbeidet mellom Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene er formalisert og styrket gjennom en mer effektiv bruk av de samlede kontrollressursene.

Salgslagene har styrket sin innsats innenfor ressurskontroll gjennom økt bemanning. Fiskeridepartementet sendte i juni i år til høring forskriftsendring om å utvide salgslagenes omsetningsrett til å omfatte flere arter.

Regjeringen legger stor vekt på at seriøse tips om ulovligheter skal følges opp. I Økokrim er det en generell tipstelefon for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, som også omfatter fiskerinæringen.

Ved årsskiftet 2000/2001 inviterte Fiskeridepartementet næringen til å komme med forslag til hvordan regelverket kan gjøres enklere samtidig som en god ressurskontroll opprettholdes. Flere av forslagene er alt innarbeidet, andre kan innpasses etter hvert. Forskriftene om sorteringsrist er redusert til en og flere ristsystemer er gjort tilgjengelige. Det er startet arbeid med standardisering og forenkling av gjeldende rapporteringsrutiner for fiskefartøy i lys av innføring av satellittsporing av fartøyene. Bifangst og regelverket om dette er et annet område med stor oppmerksomhet fra næringen og innføring av samlekvote for torsk, sei og hyse for fartøy under 15 meter i Gruppe I, er en milepæl i arbeidet med bifangstproblematikken.

Arbeidet mot økonomisk og miljømessig kriminalitet går videre for fullt. En rekke nye tiltak er under forberedelse.

Det vil bli etablert kontrolltiltak på 62 grader nord for norske fartøy.

Satellittsporing ved Svalbard vil bli innført.

Det vil bli innført en ny landings- og sluttseddelforskrift som styrker grunnlaget for en effektiv landings- og omlastingskontroll. Utkastet ble sendt på høring i sommer.

Innmeldingsplikt for fartøyer vil bli vurdert.

Salgslagenes rolle i kontrollarbeidet skal styrkes bl.a. ved å legge til rette for offentliggjøring av fangster.

Ytterligere tiltak kan bli aktuelle. Jeg har store forventninger til samarbeidet mellom myndighetene og organisasjonene og til det etikkarbeidet som er og vil bli satt i gang. Samarbeidsavtalen som skal underskrives er et viktig skritt videre.

Av fiskeriminister Svein Ludvigsen