På bakgrunn av fremstillingen i ovennevnte artikkel lørdag 8. mars 2003 av de faktiske forhold knyttet til overføringen av behandlingen av Aker Maritimes (AMA) fusjon med Kværner fra Europakommisjonen til Konkurransetilsynet, vil jeg gjerne presisere følgende:

Etter artikkel 6 i protokoll 24 til EØS-avtalen, jf. artikkel 9 i Rådsforordning 4064/89, har Europakommisjonen adgang til å henvise en sak til behandling ved nasjonal konkurransemyndighet. AMA ba Konkurransetilsynet anmode Europakommisjonen om å benytte denne adgangen. Konkurransetilsynets faglige råd — som ble meddelt departementet - var at saken best kunne behandles av Europakommisjonen selv. Bakgrunnen for Konkurransetilsynets råd var blant annet at Europakommisjonen, som følge av den nylig avsluttede behandlingen AMAs første raid av Kværner, hadde den mest oppdaterte markedskunnskapen. Etter å ha blitt utsatt for kraftig press overprøvde statsråd Norman Konkurransetilsynets råd. Jeg vil gjerne presisere at så langt jeg kan se var statsråd Normans opptreden helt i tråd med regelverket og med den myndighet en statsråd har i slike saker. Presiseringen endrer likevel ikke mitt hovedpoeng; nemlig at det var statsråd Norman selv, og ikke Konkurransetilsynet, som bøyde av for et massivt press. Statsråd Norman burde i lys av denne saken og andre saker være særdeles forsiktig med å kritisere andre for ikke å ha nødvendig integritet.

STEINAR ESKILD TROVÅG,

TILLITSVALGT, KONKURRANSETILSYNET