Debatt

Torstein Dahle,

bystyrerepresentant for RV

Etter omfattende beregninger gjort av kommunerevisjonen ser det ut til å dreie seg om omkring en halv milliard kroner når renter inkluderes. Det er på det rene at Bergen kommune ikke vil få lov til å låne for å tilbakebetale dette.

Dersom det skulle tas en halv milliard kroner fra driftsbudsjettet til Bergen kommune i 2003 eller 2004, ville det slå dramatisk ut i de kommunale oppgavene. Det ville utvilsomt ramme eldreomsorgen og skolene, som er de aller største enkeltområdene innenfor den kommunale driften.

Onsdag 12. februar ble jeg oppringt av en BT-journalist som da satt med kommunerevisjonens tall — få minutter etter at jeg kom fra det møtet hvor disse begredelige fakta var blitt framlagt for den politiske arbeidsgruppen som jobber med saken. Det var på det møtet blitt presisert at kommunen ikke fikk lov til å låne for å tilbakebetale. RV kan ikke ta ansvar for løsninger som kan få dramatiske følger for eldreomsorg eller skole eller andre viktige oppgaver. Den løsningen som ble luftet på møtet - tilbakebetaling fra et års driftsbudsjett - var ikke akseptabel. Og det sa jeg til BTs journalist, som helt korrekt gjenga det i torsdagsavisen.

For RV er det avgjørende å finne fram til løsninger som kan yte rettferdighet til alle de som har betalt inn for mye, men uten at det får store skadevirkninger for viktige kommunale oppgaver. Samtidig er denne saken full av juridiske spissfindigheter, og det må ikke bli slik at de som har råd til å få god advokathjelp, får sine penger, mens andre blir skadelidende. Vi i RV startet straks et arbeid for å finne fram til løsninger som kan være juridisk holdbare, men som samtidig forhindrer at viktige kommunale oppgaver blir skadelidende.

Vi er kommet fram til følgende forslag: Alle eiere av eiendommer som har betalt for mye i vann- og avløpsgebyr, må få brev der det står hvilket beløp det dreier seg om for deres eiendom. I brevet må kommunene presentere en betalingsplan for hvordan beløpet vil bli tilbakebetalt. Det må nødvendigvis strekke seg over noen år, for eksempel 6 år. Det må bli beregnet vanlig rente, slik at mottakerne ikke lider rentetap.

En slik ordning vil innebære full tilbakebetaling. Et viktig poeng er at det vil være lett å kontrollere at man faktisk får de pengene man har krav på. Samtidig vil det bli strukket over så pass lang tid at det uansett ikke vil gjøre stor skade på det enkelte års drift. Og kommunen vil slippe å oppta formelle lån, som det altså ikke er adgang til.

Fylkesmannen i Hordaland har godtatt Bergen kommunes feilaktige praksis. Staten har selv ansvar for uklare og kompliserte retningslinjer (selv om det er klart at Bergen kommunes praksis ikke samsvarer med noen av de aktuelle tolkningsmuligheter). Derfor har staten v/Fylkesmannen en tungt medansvar. RV vil foreslå at Bergen kommune presenterer regningen for Fylkesmannen, med krav om at staten betaler store deler av regningen (kanskje hele). Staten har ufattelig mye penger, og det er ikke rimelig at bergenserne skal lide i form av dårligere tjenestetilbud på grunn av denne saken.

Byrådets opptreden har vært provoserende. De har hele tiden bagatellisert omfanget, og nå er de frekke nok til å bagatellisere problemene som tilbakebetalingen reiser.

RV har stått på for å få alle forhold fram i lyset i denne saken. Vi vil påstå at vår innsats har vært temmelig avgjørende for at folk etter hvert har fått fakta på bordet. Men samtidig er RV et parti som kjemper for et godt offentlig tilbud - mot privatisering. Det har for eksempel vært foreslått å selge BKK-aksjer for å dekke beløpet. For RV er ikke dette akseptabelt. RV vil tvert imot bruke kommunens BKK-aksjer som et redskap til å gjenvinne folkevalgt kontroll over strømforsyningen til bergenserne - for å få slutt på at folk blir forsvarsløse ofre for strømregninger som fyker opp og ned avhengig av markedets svingninger.

Vi kan ikke gå for kvikke løsninger av denne typen. Men vi lover å stå på for at folk skal få tilbake de pengene som kommunen urettmessig har tatt inn. Og vi vil at det skal skje på en måte som ikke skader kommunens viktige oppgaver.