Kraftsituasjonen i år er spesiell. Med en fortsatt liten utbygging av ny kraft og en trendmessig økning av elforbruket, kan likevel dagens situasjonen gjenta seg om få år. I Norske Energikjøperes Interesseorganisasjon er vi derfor opptatt av å aktivt lete etter andre og nye løsninger for det norske energimarkedet.

Et første — og et raskt - tiltak for å bedre situasjonen er å arbeide frem en økt fleksibilitet i energimarkedet. Vi vil påpeke at det er viktig at alt elforbruk som har alternative energikilder må skifte til andre energibærere. Ett av flere eksempler er utkoblbare elkjeler. Dersom vi ser på de siste 10 ukene (uke 41-50), har elkjeler forbrukt mer enn 750 GWh el til tross for at prisen i spotmarkedet hele tiden har ligget over 20 og vært opp i vel 60 øre/kWh, prisnivåer som under vanlige omstendigheter skulle gi rask utkobling av kjelene. I dag er det mulig å gjøre fysisk prissikring for elforbruket i den enkelte elkjel. I fremtiden må det bare være tillatt å gjøre finansielle prissikringer av elforbruket i utkoblbare kjeler. På den måten vil alle forbrukere ved høye elpriser selge el tilbake til markedet og få betalt med en høy spotpris. Dette vil gi både privatøkonomiske og samfunnsøkonomiske gevinster.

Norges vassdrags- og energivesen har i sin siste forskrift om nett-tariffer pålagt alle selskaper å tilby sesongvariable overføringsavgifter. Ikke alle selskaper har fulgt pålegget. Samtidig er differensieringen av vinter- og sommerpriser svært liten de fleste steder. Dette er uhensiktsmessig når vi vet at det økende forbruket på vinteren som gjør at det er nødvendig å bygge ut overføringsnettet. Alle nettselskaper må innføre sesongvariable tariffer som gir en klar pekepinn om hvor dyrt vinterforbruket ofte er. Forbrukerne får da priser som avspeiler leverandørenes kostnader og vil gradvis tilpasse seg dette. Vi oppnår da bedre samfunnsøkonomi.

Den enkleste og rimeligste måten å få ny elkraft i Norge er sannsynligvis ved å oppgradere og utbedre eksisterende vannkraftverk. Dette er primært en oppgave for kraftprodusentene. I NEKI ser vi imidlertid at det kan være en oppgave for myndighetene å støtte dette arbeidet. Det kan skje ved å forenkle saksbehandlingen og gi fleksible lån som vil avlaste økonomien hos produsenten om det kommer lange perioder med meget lave priser.

I Sverige er det nå nylig lagt frem en rapport som slår fast at en der kan ha et stort potensial for å produsere el i fjernvarmesentralene. I Norge har vi langt færre fjernvarmenett enn svenskene. Mulighetene for økt produksjon av el i kombinasjon med fjernvarme må likevel seriøst vurderes også her til lands.

Av Lars Thomas Dyrhaug, sekretær i NEKI