Av Jostein Vea

Dette er ikke tilfelle. Oddekalv har riktignok ikke anført noen feil i det jeg har skrevet, men han har kommentert noen punkter, samt tatt med sitater fra Fylkesmannen og konkludert på sin måte.

Det at Fylkesmannen har skrevet at områder der det har vært taretråling er mindre egnet som referanseområder enn områder der det ikke har vært taretråling, er ikke det samme som at man kan trekke den konklusjonen at taretråling er en form for rasering av områdene slik Oddekalv gjør. Jeg er faktisk enig med Fylkesmannen i at referanseområder må være mest mulig urørt hvis etablering av referanseområder er formålet med vernet. Taretråling, fiske, oppdrett, båttrafikk og andre aktiviteter vil da i utgangspunktet være negativt i forhold til dette. Men når det er sagt, må det også poengteres at de 57 sjøfuglreservatene i Sogn og Fjordane i sin tid ble opprettet for å ta vare på sjøfuglene og ikke for å være referanseområder for urørt natur i sjøen.

Når det gjelder min henvisning til at skarvebestanden har tatt seg opp fra 275 par til nærmere 2000 par i Rogaland og at koloniene der ligger i taretrålfelter, kommenterer Oddekalv dette på følgende måte: «Bestanden av toppskarv her har vist seg å ernære seg mye av sil, som de finner på sandbunn, og er dermed ikke så avhengig av tareskogen som andre steder.» Det er interessant å merke seg at skarven ifølge Oddekalv ikke er avhengig av tareskogen i Rogaland, men at den er det andre steder i landet. Det som faktisk er tilfellet, er at skarven tar den maten som er lettest tilgjengelig, og stimgående fisker er første prioritet. Sil som nevnes her, er en fisk som går i stim, men det finnes mange andre arter som opptrer i stim. Stimgående fisker er ikke det som er typisk for selve tareskogen, men for de frie vannmasser enten det nå er tareskog, sand eller andre bunnforhold. Skarv blir regnet som en opportunist som kan ha nær sagt hvilken som helst art på menyen bare den er tilgjengelig. Det betyr at den tar maten sin både i og utenfor tareskogen, og den er faktisk i stand til å dykke dypere enn nedre grense for tareskog.

Oddekalv henviser også til en statistikk fra Fylkesmannen når det gjelder hvor store tareressurser som er disponible i og utenfor sjøfuglreservatene. Han hevder ut fra dette at det bare er ubetydelige tareressurser i sjøfuglreservatene. Til det er å si at statistikken ikke er bygd på en vitenskapelig kartlegging av tareressursene, men den sier noe om de arealer hvor det ut fra naturgitte forutsetninger kan vokse tare. Dette gir imidlertid ikke et korrekt bilde av de reelle forhold. Jeg har faktisk selv ut fra en liknende metodikk som er brukt av Fylkesmannen, foretatt teoretiske beregninger av tareressursene da vi startet med høsting i Sør-Trøndelag. Den praktiske høstingen viste imidlertid at teori og praksis ikke alltid stemmer overens. Følgende bilder kan illustrere dette: Vi kan beregne arealer på landjorda hvor det er teoretisk mulig at det vokser skog, men det er ikke det samme som det faktisk er tett skog alle steder, like så lite som det er mye fisk alle steder der det kan være det ut fra naturgitte forhold.

Vår praktiske erfaring med høstingen gjør imidlertid at vi etter hvert har fått et godt grunnlag når vi skal vurdere de enkelte høstefeltene. Vi har ca. 30 års erfaring med høstingen i Sogn og Fjordane og har derfor fått en god oversikt over hvor mye tare vi faktisk kan høste på hvert felt. Vi vet hvor tareskogen er tettest og også hvor bunntopografien gjør det umulig å høste den. Hvis det bare hadde vært bagatellmessige forekomster innenfor sjøfuglreservatene, hadde vi selvsagt ikke vært interessert i å høste der. Men vi høstet der lenge før reservatene ble opprettet, og har høstestatistikk som viser at sjøfuglreservatene enkelte år kan legge beslag på opp til 50 prosent av høstingen i Sogn og Fjordane slik den foregår med nåværende teknologi. Dette skyldes at taren er svært ujevnt fordelt på de ulike felter.

Det eneste vi ønsker i Sogn og Fjordane er faktisk bare at bruk og vern av naturressursene i kystsonen følger de retningslinjene Stortinget har vedtatt.