Av Nils Arild Johnsen,byråd

Ut fra medias vinkling får leserne inntrykk av at skolene i Bergen ikke får penger til å forbedre inneklimaet, mens Rådhuset blir ordnet med en gang. Dette stemmer selvsagt ikke!

I 1997 ble det igangsatt et omfattende arbeid for å bedre inneklimaet i skoler og barnehager Til grunn for dette arbeidet ligger «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. m.v.» som ble vedtatt av Stortinget i 1995 og som forutsatte at alle skoler og barnehager skulle være godkjent innen 1998. Byrådet fikk seg forelagt statusrapport for inneklima-arbeidet i oktober 2000, og ba da om å få en oppdatert rapport tidlig på nyåret 2001.

Da dette arbeidet startet ble det fort klart at det var et omfattende arbeid som skulle gjennomføres og at det ikke var mulig å få dette klart før i 2001. Ved budsjettbehandlingen for 2001 ble bystyret gjort kjent med at det var behov for en ytterligere forlengelse fram til 2003 før inneklimaarbeidet kunne sluttføres.

Det har også vist seg at arbeidet er blitt mer kostbart enn først antatt. Kostnadene ved å sluttføre arbeidene i skolene er nå kalkulert til i alt 116 mill. og i tillegg kommer barnehagene med 20 millioner. Dette innebærer at ved rullering av økonomiplanen må den oppjusteres med 16 mill. for skolenes del og 15 mill. for barnehagenes del dersom en skal kunne avslutte arbeidene i 2003.

Bergen Bygg og Eiendom KF opplyser i sin statusrapport pr. 01.02.01 at den vil ha behov for denne utsettelsen også fordi arbeidsmarkedet er stramt og fordi det er store og tunge arbeider som gjenstår.

Selv om statusrapporten viser jevn produksjon i inneklimaarbeidet, går arbeidet med godkjenningen for sent. Det er kun registrert 17 godkjente skoler pr. 01.02.01 som kun er en skole mer enn ved forrige rapportering.

Byrådet behandlet i møte 28. mars status for inneklima i skoler og barnehager pr. 01.02.01 og ba der Bergen Bygg og Eiendom KF hvor Arne Sortevik er styreleder, intensivere arbeidet med godkjenningsprosedyren for skoler hvor hovedtyngden av tiltak er utført slik at antall godkjente skoler på en bedre måte gjenspeiler status for inneklima— arbeidet.

Byrådet vedtok videre at det tas sikte på å få arbeidene med innemiljø/inneklima avsluttet i 2003 slik bystyret forutsatte ved budsjettbehandlingen for 2001. Ved rullering av økonomiplanen vil byrådet foreslå at det blir lagt til rette for dette.

Det må også bemerkes at kommunen har investert store midler i skolebyggsektoren de senere år. Det kan her nevnes at i tillegg til de 116 millionene som er kalkulert til inneklimatiltak innen 2003 er det brukt 135 millioner til brannsikring av kommunale bygg, samt at ytterligere midler har gått til tilrettelegging for seksårsreformen, skolefritidsordningen og lærerarbeidsplasser.

Når det gjelder anlegget i Rådhuset kan det opplyses at det har vært brukt svært lite midler til opprusting/vedlikehold på dagens ventilasjonsanlegg, nytt 1973-74. Det siste året har det vært forsøkt å utføre minimumsløsninger på anlegget for å redusere støyen. Forholdet var nettopp å kunne kjøre anlegget på større hastighet og dermed oppnå større luftskifting. Dette har vi ikke lykkes med. Arbeidet ble stoppet etter råd fra utførende entreprenør! Deler av dagens ventilasjonsanlegg i Rådhuset er i dag ikke i bruk, med det ubehag det måtte medføre for de 280 ansatte og de mange brukere av Rådhuset

Til slutt også en saksopplysning, midlene til opprusting av ventilasjonsanlegget i Rådhuset skal selvsagt ikke tas fra skolene/barnehagene.