Av Jens Olav Johannessen, FFO Hordaland og Alf-Are Skog, SAFO Hordaland

Forslaget innebærer at transporttjenesten vil bli mer eller mindre lagt ned, og 2800 brukere vil stå uten mulighet til å bruke offentlig transporttjeneste.

Da komité for miljø og samferdsel fikk saken til behandling, var det for å evaluere hvordan siste gangs revidering av retningslinjene hadde ivaretatt fylkestingets ønske om å skjerpe tilbudet til den tyngste brukergruppen.

Fylkesrådmannen benytter nå samtidig anledningen til å fremme forslag til nye retningslinjer basert på det forhold at alle brukere som mottar grunnstønad automatisk skal miste retten til å bruke transporttjenesten.

Funksjonshemmedes Felles Organisasjon i Hordaland (FFO) og Samarbeidsorgan For Funksjonshemmedes Organisasjoner i Hordaland (SAFO) reagerer på det sterkeste mot fylkesrådmannens forslag til nye retningslinjer for transporttjenesten for funksjonshemmede.

Forslaget betyr en offentlig fengsling av funksjonshemmede som i dag er brukere av transporttjenesten. Dersom komité for miljø og samferdsel støtter forslaget, vil dette medføre at funksjonshemmede som i dag har grunnstønad og er i arbeid, blir tvunget til å slutte.

Det vil ikke lengre være mulig å engasjere seg i det politiske liv eller delta på kulturelle aktiviteter. Forslaget vil føre til at brukerne blir isolert og skjøvet ut av det gode selskap. Det vil blant annet bety at familiemedlemmer til den funksjonshemmede blir pålagt forpliktelser som andre ikke har. Familiemedlemmer må stille opp som sjåfør og dette gjør sitt til at den funksjonshemmede blir fullstendig prisgitt de andres velvilje.

Komité for miljø og samferdsel har saken til behandling etter at den har vært utsatt tre ganger. Årsaken er at komiteen har fått en rotete og misvisende saksframstilling som komiteens medlemmer ikke har forstått. Grunnstønad er en kompensasjon som funksjonshemmede kan få fordi en har utgifter på grunn av funksjonshemninger.

Dette kan være utgifter som følger av ekstra klesslitasje, ekstra utgifter til bilhold, ekstra utgifter til drift av førerhund m.m.

Forslaget er diskriminerende.

FFO og SAFO i Hordaland forstår ikke hvordan en kan mene å prioritere en svak samfunnsgruppe ved å fjerne verktøyet som gjør det mulig å ta del i samfunnet. Dersom en ikke kan gå, ikke kan bruke ordinært transporttilbud, ikke kan kjøre selv — heller ikke kan komme seg inn i naboens bil - forstår folk flest at en har problemer. Det er da å drive ap med folk når en samtidig blir konfrontert med slike forslag.

Hordaland fylkeskommune vil bli lagt merke til når de nå dummer seg ut ved å bifalle fylkesrådmannens forslag. Det vil bli viet oppmerksomhet at en starter 2003, funksjonshemmedes år i Europa, ved å sette i verk tiltak som hindrer funksjonshemmedes muligheter til å delta på lik linje med andre.

FFO og SAFO i Hordaland ber politikerne å ta til vettet ved å avvise fylkesrådmannens forslag.