På årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti fremmet AUF følgende poltiske forslag: «Vi kan ikke godta de utslippene av produsert vann som forekommer i Nordsjøen! Vi må kreve at det bevilges mer penger til forskning for å få frem metoder for rensing eller lagring av det svært giftige produserte vannet som dumpes fra oljeinstallasjoner i Nordsjøen.

Det produserte vannet som dumpes, inneholder bl.a. alkylfenoler, olje, tungmetaller (kopper, jern, zink, bly, kvikksølv m.fl.), tilsetningskjemikalier og diverse andre stoffer.

Disse utslippene fører til hormonelle endringer hos torsk. Hannen blir mer feminin og hunnen produserer mindre rogn. Gytingen blir blant annet utsatt tre uker. Forsinket modning av rogn kan føre til at avkommet dør av næringsmangel.

I 1993 var utslippene på 26 millioner tonn. I fjor ble de anslått til å være 120 millioner tonn.

Dette er en økning på over fire og en halv gang! I motsetning til utslippene fra Sellafield som har nedbrytningstid på 213.000 år, brytes ikke dette noe videre ned. Alt tilsier at disse utslippene vil øke de kommende år.

Opplysninger om saken er innhentet fra Havforskningsinstituttet.

Hordaland må markere seg innen miljøpolitikken. Det kan ikke aksepteres at man i dag kun er opptatt av å pumpe havet for olje. Konsekvensene av denne mangelfulle miljøprofilen kan være fatale for kystnæringen, Norges andre største næring! Vi må ta denne problematikken på alvor! Det er positivt at man ønsker å kjempe for nedleggelse av Sellafield, men man må ikke glemme å rydde i sin egen bakgård!

RUNAR E. SLETHEI,

AUF I BERGEN