– Dette er en grotesk prising av barn. Vi trodde knapt våre egne øyne, sier bydelspolitiker Liv Sæbø Fausa, Venstre og lederen i Flesland og Sletten Grannelag, Arvid Ask. – Sjokkert De er sjokkert over innholdet i brevet som Fana Stein og Gjenvinning (FSG) har skrevet til byråd Tom Knudsen om Flesland fergekai. Den kommunale bedriften hevder at prisen på området vil synke med fem millioner kroner dersom bystyret i dag vedtar at det skal bygges gang— og sykkelvei langs Fleslandsveien. I brevet heter det også at industrikaien kan bli forsinket med halvannet til to år på grunn av utarbeidelsen av reguleringsplanen og behandlingen av denne. Dessuten vil kapitalkostnadene øke med 2,5 millioner kroner pr. år for stein og gjenvinningsselskapet. I dag bor det ca. 90 barn i det frodige og landlige boområdet sør for flyplassen på Flesland. Viktig ferdselsåre Mange av barna som går på Liland skole bruker veien til og fra skolen. Også på ettermiddagstid er det stor trafikk av små og store myke trafikanter langs veien. Blant annet blir veien brukt til ridning for rideskolen på Sletten. – Allerede i dag er denne veien trafikkfarlig, sier Ask. Foruten å være leder for grannelaget på Flesland er han leder for Bergenspolitiets trafikkavsnitt – På toppen av det hele har Fana Stein og Gjenvinning prøvd å holde brevet hemmelig. Opprinnelig var brevet unntatt fra offentlighet. Det var først da vi begynte å grave i saken at brevet ble frigitt, sier Liv Sæbø Fausa. Beboerne har kjempet iherdig mot det nye industriområdet og kaien på Flesland. Ødelegger strandområder – Vi mener blant annet at utbyggingen strider mot kystsoneplanen. En rekke fine badeplasser og strandområder blir ødelagt. Når vi ikke kan hindre utbygging, er vi innstilt på å kjempe for trafikksikkerheten, sier Ask. Flertallet i bydelsstyret gikk inn for sykkelvei. Men flertallet i komitéen for miljø- og byutvikling ville ikke være med på det. Arbeiderpartiet har riktignok foreslått at sykkelveien bygges før kaien tas i bruk. – Da blir det ikke i vår tid, konstaterer Venstrepolitikeren Liv Sæbø Fausa. Vil ta mange år – Det er nemlig en rekke ledige tomter både på Lønningen og Espehaugen som skal bygges før industriområdet på Flesland kan tas i bruk. Det vil gå mange år før sykkel- og gangstien kommer, sier Sæbø Fausa. Nå håper hun at Arbeiderpartiet tar til vett, og går med på Venstres forslag om å sende saken tilbake til komitéen slik at det kan bli foretatt befaring. – Det er utrolig arrogant av politikerne inne i byen å vedta dette uten at man engang har vært her ute, mener Sæbø Fausa.