Sykepleiermangelen er en konstruert tilstand — en situasjon etablert av manglende vilje til å bruke de tilgjengelige ressursene. I Norge har vi nemlig en sykepleierreserve som er større enn antall ledige stillinger.

Slikt ville aldri skjedd i andre virksomheter med kompetansemangel, og spesielt ikke i de mannsdominerte og høytlønte gruppene. Det er allment akseptert at bedre lønn og arbeidsvilkår virker rekrutterende - i alle andre bransjer. En utstrakt mangel på eiendomsmeklere, næringslivsledere og økonomer ville selvfølgelig blitt besvart med høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for å rekruttere kompetente medarbeidere.

Hvorfor forsøkes det ikke i helsevesenet? Spesielt blant deltids-ansatte sykepleiere finnes det store ressurser som ikke benyttes. I en spørreundersøkelse foretatt av Norsk Gallup sier hele 16.000 deltidsansatte sykepleiere at de vil øke stillingen sin - hvis lønnen øker med 50.000 i året. Dersom disse arbeider in dag mer i uken, får vi 3200 årsverk. Et slikt tiltak vil langt på vei dekke sykepleiermangelen. Isteden er overtid, innleie via vikarbyrå og utenlandsrekruttering det man tyr til for å bøte på mangelen. Siden disse tiltakene er både kortsiktige og dyrere enn å ta i bruk den eksisterende sykepleierreserven, kan hensikten umulig være å løse sykepleiermangelen, men å unngå at sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår bedres!

For eksempel er det paradoksalt å bruke enorme beløp på å hente inn utenlandsk arbeidskraft, mens man ikke vil bruke penger på å utløse den eksisterende arbeidskraftreserven på 18.500 sykepleiere som er i Norge. Utenlandsrekruttering er ikke bare dyrt - det tapper også andre land for kompetanse. Sykepleiermangel er nemlig ikke et særnorsk fenomen. Vi har en global mangelsituasjon som WHO oppfatter som så alvorlig at den omtales som "en krise". Det er et tankekors at nasjoner kappes om å rekruttere sykepleiere fra hverandre når mangelen er av global karakter.

En klar holdning mot aktiv og stedvis aggressiv utenlandsrekruttering, betyr ikke at NSF er motstandere av det frie arbeidsmarked vi har for sykepleiere både innen Norden og EØS-området. Gjennom årene har dette ført mange sykepleiere til Norge, og gitt norske sykepleiere mulighet til å arbeide utenlands.Aggressiv rekruttering av sykepleiere fra utlandet - enten det skjer i myndighetenes eller private aktørers regi - har overhodet ikke noe å gjøre med det frie arbeidsmarkedet og den enkelte sykepleiers rett til å ta arbeid over landegrensene. NSF stiller seg kritisk til en slik politikk, fordi det kan resultere i hensynsløs utarming av andre lands profesjonelle miljøer. Siden vi har en stor sykepleierreserve innenlands, er sykepleiermangelen en konstruert tilstand.

Fremfor kortsiktige og kostbare løsninger som overtid, innleie og rekruttering fra utlandet, kan sykepleiermangelen løses langsiktig gjennom høyere lønn og bedre arbeidsvilkår.