Nå er tiden inne for å endre på dette slik at det offentlige tilbudet i samfunnets kompetanseutvikling blir slik Stortinget hadde tenkt.

Skeivfordelingen skyldes først og fremst ansvaret fylkeskommunen har hatt for regionssykehuset Haukeland sykehus. Både sykehuset spesielt og helsesektoren generelt har ikke klart å holde sine budsjetter. I skolesektoren har man hatt en streng budsjettdisiplin, men er blitt straffet for det med gjentatte nedskjæringer.

Da retten til videregående opplæring kom i 1994, klarte fylkeskommunen ikke å realisere kravet om å sikre utdanningstilbudet til de voksne elevene. Denne manglende satsing på voksenopplæring var i klar strid med forskrift fra departementet, men departementet maktet ikke å rydde opp i dette. Nå har også voksne fått lovfestet rett til videregående opplæring. Da må fylkeskommunen få muligheten til å bruke midlene som er tiltenkt dette på oppbygging av særskilte tilbud for voksne.

Det er urimelig at Hordaland fylkeskommune også i fortsettelsen skal måtte betale for underskudd på sykehusdriften som kan bli på 375 mill. kroner Stortinget kunne valgt å bevilge ekstra midler til regionssykehuset. I fremtiden kan fylkeskommunen ikke dekke inn underskuddet ved å rasjonalisere på driften av den største arbeidsplassen; Haukeland sykehus. I fremtiden vil man måtte prøve å ta inn underskuddet fra andre steder, og da er det mest å hente på skolesektoren, som blir den desidert største sektoren.

Lærerforbundet Hordaland protesterer på en slik håndtering av sykehusreformen. Hver enkelt fylkeskommune må vurderes individuelt slik at sykehusreformen ikke slår så urimelig ulikt ut for videregående opplæring i ulike fylkeskommuner. I Hordaland foregår det mye positivt utviklingsarbeid som Lærerforbundet støtter opp om. Vi ønsker at skolene og fylkeskommunen skal ha mulighet til satse ytterligere. Utfordringene i utdanningssektoren øker i tiden fremover. Vi får en sterk elevøkning i videregående skole, og fylkeskommunen må bygge nye skoler. En realisering av kompetansereformen vil kreve ytterligere satsing, og det blir økt behov for seniorpolitiske tiltak rettet mot lærergruppene.

Ønsker politikerne å legge ned fylkeskommunene, eller frata dem ansvaret for videregående skoler, må de heller gjøre det på en mer åpen og redelig måte.

Staten må etter vår mening overta akkumulert underskudd/gjeld som er en følge av driften av de regionale sykehusene i Hordaland. I alle tilfeller må staten imøtekomme kravet fra Hordaland fylkesting om et økonomisk oppgjør med individuell behandling.

Av Audhild Tveiterås, nestleder i Lærerforbundet Hordaland