Senere har byråden for sosiale tjenester i Oslo uttalt, også på tv, at ventelisten var på hele 28 personer! I Bergen fremstår denne situasjonen som ønskedrøm.Da Åstveit sykehjem ble åpnet for ett år siden sto det igjen en venteliste på 45 godkjente søkere i Åsane. En tid var søkertallet nede på 40 personer. Det siste tallet som er oppgitt er 58 godkjente søkere. For hele Bergen er godkjente søkere et sted rundt 250! Hordaland fylke har den tredje dårligste sykehjemsdekning i Norge. I Bergen står det ikke bedre til. For å ruste opp sykehjemssituasjonen i Norge har Stortinget stilt 30 milliarder kroner til disposisjon til kommunene med deadline 30. juni i år. Så vidt vites har Oslo foranlediget at fristen er utsatt til 31. oktober. I Hordaland har flere kommuner helt ferdige sykehjemsprosjekt og håper på å komme med når de siste millionene skal utdeles av statsmilliardene. Pga. den dårlige sykehjemsdekning i Bergen, vil byen bli prioritert når de har ferdig et prosjekt med regulert tomt. Det eneste prosjekt i Bergen som kan komme på tale er det prosjekterte sykehjem på Midtkleiva/Ulsetskogen i Åsane. Når finansieringen er i orden kan arbeidet startes opp i løpet av annet halvår 2001. Hva kan grunnen være til at Bergen ligger nær jumboplass på sykehjemssektoren? Mange vil sikkert si at det skyldes forfordeling av statsmidler. Det vil lyde som ansvarsfraskrivelse. Mer nærliggende grunner kan være at byen ikke har hatt ferdige byggeprosjekt med regulert byggetomt. Det kan være at byen ikke har prioritert sykehjem høyt nok.Byen har fått sin andel av statsmidler i rammebevilgningen som er bygget opp på modeller om kommunenes behov for drift av kulturelle tiltak, skoler, helse, sosiale oppgaver osv., og selvfølgelig kommunens størrelse og egenart. Men, kommunene står helt fritt å disponere det statlige tilskudd. Her kommer hensynet til det kommunale selvstyre inn. Når kommunen prioriter en ting må andre behov utelates. La oss sette saken på spissen og lage en illustrasjon. Når bystyret prioriterer innemiljøet i Rådhuset kan det automatisk gå utover andre saker som skolens innemiljø. Når en hardt tiltrengt rehabilitering av havneskuret på Bryggen finner sted kan det gå utover rehabilitering av toalettavdelingene på de eldre skolene. Når en av byrådene lover en fornyet Festplass når en tredje etasje på bystasjonen står ferdig, skyver han kommunens plikt til å bygge nye sykehjem ut i fremtiden.Åsane bydel har flest innbyggere i Bergen, med noe over 38.000. Det plasserer bydelen på 17.plassen blant samtlige kommuner og bydeler i Norge. Bydelen disponerer 210 sykehjemsplasser og har en venteliste på 58 plasser. Er tallet representativ for hele byen er det rimelig å anta at Bergen mangler minst 250 plasser. Det er å anta at 70 prosent av søkerne vil være demente pasienter, det samme forhold som i dag bor på sykehjemmene. De resterende 30 prosent vil utgjøre 75 plasser. Det er disse plassene de fleste sykehjemssøkere konkurrerer om og som de fleste vil tape. I tillegg til nye sykehjem har bystyret vedtatt en handlingsplan for eldrepolitikken i Bergen 1998-2002 om å rehabilitere, eventuelt legge ned eldre sykehjem. Videre skal flersengsrom gjøres om til ensengsrom. Disse sterkt tiltrengte tiltak snarere øker sykehjemskøen enn reduserer. Vi er nødt til å se i øynene at det vil ta urimelig lang tid før sykehjemskøen blir avskaffet, kanskje bortimot en generasjon. Det er en umulig situasjon for de som er klarert for å komme inn på et sykehjem. Vi kan ikke godta lidelsene «systemet» påfører dem. Her må finnes alternative løsninger til vanlig praksis.Bystyret må snarest mulig erverve høvelige tomter og få utarbeidet og vedtatt reguleringsplaner. Erfaringsmessig tar denne prosessen tid, til tider altfor lang tid. Det haster å komme i gang. La oss håpe at bystyret tar imot utfordringen og viser det i den rullerende økonomiplan, som behandles og vedtas til høsten. Av Bjarne Bringedal,leder for bydelseldrerådet i Åsane