Boten var av herredsretten fastsatt til kr 25.000 for hver, med subsi-diær fengselsstraff på 14 dager. Etter anke fra de domfelte, fastsatte lagmannsretten boten til henholdsvis kr 15.000 og kr 20.000. Det ble blant annet vist til at de domfelte hadde sittet tre døgn i varetekt, og dette skulle gå til fradrag ved fastsettelsen av botens størrelse.

De var sommeren 1998 svenskene oppsøkte anatasforekomsten på Hardangervidda. Omlag halvparten av den anatasmengden som ble tatt ble solgt på en messe i Munchen for ca 10.000 DM, tilsvarende ca 40.000 SEK. Anslagvis var mengden uttatt anatas 3-5 kg. Den andre halvparten beholdt de i sine egne samlinger.

I juli 1999 oppsøkte de tiltalte påny anatasforekomsten. De ble pågrepet av politiet og satt 3 døgn i varetekt. De vedtok hver et forelegg på kr 50.000 for overtredelse av naturvernloven § 24, jf forskrift om Hardangervidda naturpark, og ble deretter bortvist fra Norge.

De tiltalte hadde forgjeves anført at anatasforekomsten lå utenfor grensene for nasjonalparken. Etter nye undersøkelser aksepterte politiet at forekomsten lå utenfor grensene, og de vedtatte foreleggene ble opphevet i medhold av strpl § 258. Deretter utferdiget politiet de foreleggene denne saken gjelder. Størrelsen på boten ble imidlertid opprettholdt.

Lagmannsretten er kommet til at anken tas til følge, for så vidt som boten reduseres noe for begge tiltalte.