Betalingsoppfordring For mye innbetalt vann og avløpsgebyrer

Vi har mottatt ditt brev med krav om tilbakebetaling av deler av tidligere innbetalt vann— og avløpsgebyr.

Spørsmålet om tilbakebetaling har vært mye omtalt i media i den senere tid. Saken dreier seg om hvorvidt Bergen kommune har en plikt til å tilbakebetale deler av tidligere innbetalt vann- og avløpsgebyrer. Spørsmålene som stilles reiser en rekke juridiske problemstillinger, og det er derfor innhentet uttalelser fra juridisk sakkyndige.

På grunn av sakens omfang må kommunen ta et standpunkt i forhold til samtlige abonnenter. Saken er nå til behandling i de politisk besluttende organer og vil munne ut i et prinsipielt standpunkt med hensyn til om det foreligger plikt til å tilbakebetale deler av tidligere innbetalt avgift.

Frem til det foreligger slik politisk avklaring, vil vi avvente behandlingen av det kravet du har fremsatt. Når en avklaring foreligger, vil dette bli kunngjort overfor alle våre abonnenter.

Ytterligere informasjon om disse spørsmålene vil bli tilgjengelige på våre internettsider www.bergen.kommune.no.

Med vennlig hilsen

Nils Arild Johnsen Byråd