JAN STEDJEjan.stedje@bt.no Dette er konklusjonen i en ny NIVA-rapport om oksygenforholdene i Sørfjorden. NIVA sjekker også innholdet av tungmetaller og PCB. Disse resultatene kommer i en annen rapport om fjordens tilstand for årene 1999-2000.— Målingene av oksygen er foretatt i 1999 og inntil utgangen av år 2000. Det er svært skuffende at det ikke er blitt bedre oksygenforhold i Sørfjorden, sammenlignet med tilstanden i perioden fra 1995 til 1999 sier forsker Jarle Molvær i Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Varsler Odda SmelteverkOppdragsgiver for NIVA er Statens forureningstilsyn (SFT).- SFT har nettopp fått denne nye Sørfjorden-rapporten fra NIVA. Etter gjennomgang i SFT vil vi om kort tid sende den til en rask høring og kommentar fra Odda Smelteverk, sier overingeniør Bjørn Christensen i SFT.I konklusjonene i den nye delrapporten om oksygeninnholdet i Sørfjorden heter det: "Det har i årene 1999 og 2000 vært periodevis svært dårlige oksygenforhold fra Havnebassenget og ut mot Digraneset, over en strekning på 10 til 15 kilometer. Konsentrasjonene (av surstoff, red. anm.) var så lave at fisk vil trekke bort fra den vannmassen det gjelder, og de fleste andre marine organismer som ikke kommer unna vil dø. Dette gjelder ikke hele vannmassen fra overflate til bunn, men et vannlag på 30 til 50 meter tykkelse". Flere syndere Til den alarmerende meldingen, om "organismers død av surstoffmangel", har NIVA følgende forklaring: "En nær sammenheng mellom høy konsentrasjon av nitrogen og lav konsentrasjon av oksygen, noe som stemmer med Odda Smelteverk utslipp av nitrogen, er hovedårsaken til problemene.Men der er flere andre kilder som tilfører Sørfjordens indre del oksygenforbrukende materiale - om enn i mindre grad enn smelteverket.; elven Opo, kommunalt avløpsvann, utslipp fra Norzink og TTI samt nedbryting av algevekst i Sørfjorden".Odda Smelteverk har overfor SFT gitt uttrykk for at tiltakene som skal settes i verk, for å få ned nitrogenutslippene til Sørfjorden, har tatt lengre tid enn ventet på grunn av problemer med tekniske installasjoner.