Østlandet, Sørlandet og Sørvestlandet var i fjor mest utsatt for sur nedbør, viser en ny rapport fra Statens forurensningstilsyn. Områdene er til dels sterkt forsuringsskadd.Norge bruker 100 millioner kroner årlig til å kalke vassdrag og innsjøer som er rammet av sur nedbør. De tre regionene kan betegnes som markert til sterkt forsuringsskadd. Sur nedbør skyldes utslipp av svovel— og nitrogenforbindelser til luft. Utslipp fra andre land i Europa står for omtrent 90 prosent av den sure nedbøren som faller ned over Norge.Resultatene fra overvåkingen i 2000 tyder på at forsuringsforholdene fortsatt er ustabile. Det skal små økninger til i tilførslene før leveforholdene for dyrelivet i ferskvann forringes. De store nedbørsmengdene i Sørøst-Norge i fjor førte til at nedfallet av svovel med nedbør var i fjor omtrent like stort som på slutten av 80-tallet. Dette ga en tydelig negativ virkning på forsuringssituasjonen.I de nordlige delene av Sør-Norge er forholdene mer varierte, med klar forbedring av vannkvaliteten og indikasjoner på bedring av dyrelivet i ferskvann på Østlandet. Utslippene av svovel i Europa er redusert med omkring 56 prosent siden 1980.