Faldet krever også tettere tilsyn med barnevernsinstitusjoner og økte ressurser i barnevernet. Jeg vil derfor påpeke den satsingen vi nå gjennomfører ved reformen i barnevernet, for å sikre barna bedre enn i dag:

  1. Fylkesmannen skal fortsatt foreta tilsynsbesøk, helst flere enn minstekravet der det er nødvendig. 2) Vi etablerer systemrevisjon, som innebærer en systematisk gjennomgang av alle aktiviteter og krav ift. barnevernsloven. 3) Vi innskjerper fylkesmannens plikt vedr. tilsyn med kommunalt barnevern. 4) Vi styrker apparatet rundt det kommunale barnevernet. 5) Vi får klarere og mer detaljerte regler for tilsyn og kontroll med fosterhjem, og 6) Vi innfører klare kvalitetskrav og en egen godkjenningsordning for barnevernsinstitusjoner.

Fylkesmannen skal altså fortsatt foreta tilsynsbesøk ved institusjonene. Dette er viktig for å sikre barnas rettssikkerhet og mulighet til selv å ta opp forhold ved sitt opphold på institusjonen direkte med tilsynsmyndigheten. Det krever at tilsynsbesøkene må skje på tider hvor det er mulig å treffe barna på institusjonen, selv om dette vil være utenfor normal kontortid, og at det tilrettelegges for individuell kontakt med det enkelte barn.

I tillegg skal Fylkesmannen gjennomføre systemrevisjon av hver enkelt institusjon. Dette innebærer en systematisk gjennomgang av alle aktiviteter og resultater i forhold til krav i barnevernsloven. Dette må ses i sammenheng med at hver enkelt institusjon i barnevernet nå blir pålagt å etablere internkontroll etter nærmere fastsatte kriterier. Fylkesmannens kontroll med institusjonene blir altså utvidet. Endelig skal fylkesmannen føre tilsyn med det kommunale barn e vernet , og dette tilsynet innskjerpes.

Samtidig vil kommunalt barnevern få langt bedre støtte og oppfølging når det statlige barnevernet etablerer hele 27 fagteam landet rundt, med faste kontaktpersoner for hver kommune. Fagteamene skal bistå kommunalt barnevern aktivt, bl.a. i vurderingen av alternative tiltak for det enkelte barn.

Vi får klarere bestemmelser i nye forskrifter om fosterhjem , både mht. barnevernets egen kontroll og tilsynsførerens plikter. Barnas rettssikkerhet er særlig vektlagt, bl.a. ved medinnflytelse på valg av fosterhjem og tilsynsfører. Ikke minst blir barna sikret retten til å ta opp spørsmål og problemer med tilsynsføreren alene.

I tillegg skal alle barnevernsinstitusjoner oppfylle bestemte kvalitetskrav og gjennomgå en godkjenningsprosedyre for i det hele tatt å bli benyttet. De statlige regionene i barnevernet får ansvar for å godkjenne institusjoner og for plassering av barn i den enkelte institusjon. Det innebærer både styrket kontroll med institusjonene, mer individuell vurdering av hvilket institusjonstilbud det enkelte barn er best tjent, og tettere oppfølging av hvert barn. Det regionale barnevernet skal: forsikre seg om at det enkelte barn plasseres på en institusjon som er egnet for dette barnet — sørge for faglig oppfølging for å sikre at institusjonen gir et best mulig tilbud for den enkelte barn - når som helst og uten varsel føre kontroll med at institusjonen driver etter de kvalitetskrav og kriterier som har ligget til grunn for godkjennelsen.

Av barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF)