Reaksjoner jeg har fått på artikkelen viser at artikkelens innhold åpenbart blir oppfattet på forskjellige måter, og jeg vil derfor gjerne komme med noen kommentarer.

I artikkelen blir det bl.a. slått fast at en av fire studenter frykter at de ikke vil klare å fullføre det studiet de er i gang med. Dette kan oppfattes som en svært høy andel som må være et resultat av en uheldig utvikling de senere år. Det er ikke tilfelle. På åpne studier har det i mange år vært vanlig med stryk på 15-25% på mange kurs. Legger vi så til de studentene som bare har uteblitt fra undervisning og eksamen, er det rimelig å anta at minst 25% av studentene har grunn til å frykte at studieprogresjonen vil bli svært dårlig. For høyere utdanning er dette et stort problem, som det er behov for å sette fokus på i årene som kommer.

Stud.mag.-undersøkelsen indikerer at høy arbeidsbelastning er en av årsakene til studiefrykten. Det har jeg svært vanskelig for å tro når undersøkelser de senere år har vist at gjennomsnittsstudenten ved norske universiteter arbeider med studiene 27 timer uken. Det er en så lav arbeidsinnsats at det er rimelig å anta at en større arbeidsinnsats vil bøte på situasjonen. Dette er en viktig årsak til at UiB har slått fast at det forventes en arbeidsuke på 40 timer av våre heltidsstudenter når Kvalitetsreformen settes ut i livet.

I artikkelen er det også et intervju med sosialkonsulent Lisen Lie ved Studentsamskipnaden i Trondheim, og hun er redd studiefrykten blant studentene vil øke når Kvalitetsreformen settes i verk fra høsten av. Det er det ikke grunnlag for å hevde hvis erfaringer fra undervisningsforsøk ved UiB legges til grunn. Gjør vi det, er det tvert imot rimelig å anta at mer personlig kontakt og oppfølging vil hjelpe studentene til å takle utfordringene ved at studentene setter seg delmål, som er gjennomførbare og fører til positive tilbakemeldinger.

Men forutsetningen er at Kvalitetsreformen blir skikkelig finansiert av myndighetene. Uten skikkelige bevilgninger vil det bli umulig å ta forsvarlig hånd om studenter som forventes å lykkes ved å arbeide 50% mer i gjennomsnitt enn det dagens studenter gjør.

Leiv K. Sydnes, viserektor, UiB