Av Tore Killingland, generalsekretær, Norges Naturvernforbund

La oss bruke enkel logikk: Nybygde kraftverk vil alltid gi dyrere strøm enn den som er tilgjengelig i dag. Hvis vi fortsetter å øke forbruket, vil derfor strømmen bli enda dyrere på lengre sikt. Flere aktører har fått konsesjon til å bygge gasskraftverk, men prisen på strøm på lang sikt er for lav til at det er lønnsomt. Hvis gasskraftverkene skal bygges, må de altså subsidieres. Da havner regningen hos deg og meg, skattebetalerne.

En bedre løsning, med langt bedre bruk av samfunnets ressurser, vil være å støtte tiltak for redusert forbruk og alternativer til strøm for oppvarming, som f.eks. fjernvarme, varmepumper og bioenergi. Det vil kunne hjelpe oss forbrukere til å bruke mindre strøm og dermed redusere strømregningen. Samtidig minsker sårbarheten for svingninger i elprisen.

Dette er tiltak som virker på kort sikt, i motsetning til utbygging av ny produksjonskapasitet. Bygging av gasskraftverk vil ikke avhjelpe situasjonen, verken til vinteren eller for flere år framover. Stortinget har bedt regjeringen utrede et to-pris system for strøm.

Et slikt system er nødvendig for å beskytte de svakeste strømbrukerne. Også dette kritiseres i enkelte medier. For eksempel har det vært argumentert mot to-prissystemet med at det vil »straffe» dem som bruker mye strøm. Tvert i mot — et slikt system må utformes slik at det gir alle mulighet til å redusere sitt forbruk i hverdagen. Dermed kan alle få kontroll med eget forbruk og kostnader.

Politikerne har bestemt at vi skal ha et marked for strøm i Norge. Det vil føre til pristopper år om annet. Dermed blir forbrukerne minnet om å redusere forbruket. For de fleste brukerne er dette til å leve med. Men for at markedet ikke skal få uakseptable sosiale konsekvenser må brukerne med svakest økonomi beskyttes. Dette kan et to-prissystem bidra til.