Når pris— og energibevisste kunder gjør sitt beste for å kutte strømforbruk blir det ikke bare lite motiverende når monopolselskapene skrur opp sine priser; det blir også provoserende.

I følge med den nye energiloven som kom i 1990 ble det også etablert et regelverk for den delen av markedet som fortsatt betjenes av monopolister; nemlig linjenettet frem til den enkelte kunde. Et detaljert regelverk er laget for å gi brukerne av nettet lavest mulig kostnader over tid. Når kostnadene likevel øker sterkt er det åpenbart grunn til å se nærmere på både forskriftenes innhold og praktiseringen av forskriftene. Det er nærliggende å vise til at vi som forbrukere kjenner til et sammenliknbart monopolsystem innenfor vann-, avløp - og renovasjon. Selve regelverket, overholdelse av regelverk og kontrollen med regelverket gir dessverre ingen trygghet for brukerne for at det betales avgifter som er for høye og derved ulovlige. V/A-skandalen fra Bergen kommune er dessverre et eksempel på dette. Derfor er det all grunn til å være på vakt overfor de prisstigninger som nå finner sted innenfor monopolområdet strømleveranse - selv om forskriftene som kom i 1990 er blitt endret underveis.

Dette har Frp nok en gang forsøkt å gjøre noe med i Stortinget. Men nok en gang ser vi at Stortingets flertall ikke er sitt ansvar bevisst når det gjelder landets strømkunder. Stortinget behandlet 8.12.2003 egen melding om tariffer for overføring av kraft. Fremskrittspartiet sto også denne gang alene om å ivareta forbrukernes interesser ved å be om at NVE skal stille langt strengere krav til kostnadskontroll og effektivitet når de skal godkjenne nettselskapenes inntektsrammer. Frp mener at NVEs regelverk må gjennomgås på nytt for å få det mer treffsikkert og få en bedre og mer rettferdig fordeling av kostnadene.

Fremskrittspartiet fremmer følgende forslag i innstillingen:«Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennomgang av NVEs regelverk med hensyn til godkjenning av nettselskapenes årlige inntektsrammer, for å gjøre dette mer treffsikkert, utjevne kostnadene på en bedre måte, samt stille strengere krav til kostnadskontroll og effektivitet. Gjennomgangen foretas innen 1. april 2004». Forslaget ble avvist av de andre partiene.Mange faktorer påvirker strømprisen som kundene betaler. Overvåking av fri og effektiv konkurranse på kraftmarkedet er viktig. Utbygging av nye kraftverk og økt kapasitet på eksisterende kan øke tilbudet i markedet. Ikke minst må gasskraftverk bygges uten særnorske miljøavgifter. Også på disse områdene kommer det en jevn strøm av forslag fra Frp for å sikre norske strømkunder nok strøm til fornuftig pris. Dessverre blir Frp stort sett avvist av de øvrige partiene - enn så lenge.

Arne Sortevik, Stortingsrepresentant Frp