Lederen gir sin støtte til Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) og andre forbund som kjemper hardt mot uthuling av streikeretten, og for den demokratiske retten det er for sjølstendige fagforbund at medlemmene faktisk har innflytelse på sin egen lønnsutvikling gjennom egne avstemninger og fagforbundenes valgte organer.

Som LO-forbund er vi en del av forhandlingssammenslutningen LO kommune. I grove trekk kan vi si at Stabel-utvalget vil flytte avgjørelsen om ja eller nei til forhandlingsresultatet i tariffoppgjørene fra FO til LO, ved å koble avstemninger mellom fagforbund i LO kommune. Slik FO ser det, vil en kobling av avstemning være et omfattende inngrep i organisasjonenes frie forhandlingsrett. Avhengig av de ulike arbeidstakerorganisasjoners størrelse, vil medlemmenes synspunkt på en ny tariffavtale ikke tillegges vekt. Ved en kobling f.eks. av FOs og Norsk Kommuneforbunds (NKF) avstemninger, vil et stort nei-flertall i FO kunne bli overkjørt av et stort ja-flertall i NKF. Spesielt de mindre organisasjonenes egne vurderinger og synspunkter vil slik kunne miste sin betydning.

Det er viktig at sentrale medier som BT setter fokus på de demokratiske rettigheter som flertallet i Stabel-utvalget nå vil avskaffe.

Streikeretten er en forutsetning for å hindre at viktige grupper sakker akterut i lønnsoppgjørene – det viste FOs streik sommeren 2000 da Kommunenes Sentralforbund ikke ville gi samme lønn til sosialarbeidere som til andre høgskoleutdannede. BT-lederen viser også til at det innad i LO er store fagforbund som synes å ville støtte uthulingen av streikeretten.

Når LO snart skal gi sin uttalelse til Stabel-utvalget, må en ting stå helt klart for ledelsen; dersom det er kjøttvekten som skal avgjøre forhandlingsretten i LO, har en sagt farvel til målsettingen om å være organisasjonen også for langtidsutdannede arbeidstakere. Som eneste fagforbund i LO som organiserer yrkesprofesjonene i helse— og sosialsektoren, vil dette legge sterke føringer for FOs valg av framtidig hovedsammenslutning på vår Kongress 2002.

Av Kenneth Larsen, nestleder FO Hordaland