For oss som bor langs søndre innfartsåre etterlyser vi en helt nødvendig og konkret handlingsplan som forteller hvilke tiltak som skal settes inn for å dempe dagens støyforurensning samt hvilke tiltak som er planlagt når trafikken økes når veitraseen MidtunýHop blir tatt i bruk samt en økning fra to til fire veibaner.

Finnes der tallmateriale som kan belyse en slik forverret støyforurensning? Hvilke tiltak er planlagt?

Deler av løsningene langs Fjøsanger-dalen bærer preg av mangel på langsiktig tenkning. Det var før oppstart av arbeidet fullt mulig å legge deler av veien i tunnel. Det ble ikke gjort. Man trengte store steinmasser til å fylle i sjøen og da var det teknisk lett å sprenge vekk fjellmasser.

Som kompensasjon for store sår i naturen og et uforsvarlig støynivå er området beplantet med busker og trær som myker det hele opp. Et flott og positivt tiltak, men neppe noen målbar effekt mot støyforurensning.

Vi trenger gode effektive støyskjermer. Et minimumskrav må være en kraftig høy støpekant langs kjørebanene med en tilhørende solid støyskjerm.

Å ha en permanent støybelastning som ligger over tillatte normer og verdier er ikke akseptabelt for noen.

Det kan herske liten tvil om at det kun er et økonomisk spørsmål å redusere store deler av støyforurensningen. Det er fullt mulig å bygge en kunstig tunnel (et miljølokk) over de mest belastete områdene. Det vil ta vekk støyforurensningen. Med litt fantasi kan vi se for oss sykkel— og gangvei på toppen av den kunstige tunnelen. Dyrt blir det helt sikkert, men har vi råd til å la være?

Til slutt et lite apropos: I mange år har der vært politisk dragkamp om tunnel gjennom Ulriken. En slik tunnel vil ta unna store deler av blant annet dagens tungtransport og den kommende trafikkøkning langs både søndre og nordre innfartsåre. De politiske «nei-partiene» har kjempet en effektiv kamp, og med god drahjelp av redaktøren i Bergens Tidende har det hittil lykkes å stoppe denne helt nødvendige fornuftige, miljøvennlige tunnelen. Prisen for denne strutsepolitikk betaler alle som bor langs deler av søndre og nordre innfartsåre.

Av Erik Thulin, Hop