SV er opprørt over de følger budsjettkuttene får for mange som trenger og har rett på hjelp fra kommunen.

De kuttene som nå foreslås, rammer skoleelever, eldre pleietrengende, utviklingshemmede i bofellesskap og barnehagebarn i Bergen. Fagfolkene våre får ikke mulighet til å gjøre arbeidet sitt med den kvalitet det skal ha og flere bystyrevedtak brytes.

I barnehagene kutter nå mange styrere ned på bemanningen slik at barna får færre voksne sammen med seg store deler av dagen eller det tas inn flere barn enn barnehagen skal ha.

Ved fødselspermisjoner og utdanningspermisjoner blir det ikke ansatt vikarer, ved sykdom venter man 16 dager før vikar kommer inn. Dette går ut over sikkerhet og faglig oppfølging av ungene. Foreldrene er bekymret med rette.

Bystyret gjorde vedtak i mai i 2001 som sa at barnehagene skal ha 3 voksne på avdelinger med 18,5 store barn eller 9 små barn. Dette vedtaket sto SV, RV, Høyre og Frp bak. Byrådet kan ikke bryte vedtaket året etter. Når nedskjæringer får slike konsekvenser, må byrådet legge dette frem for bystyret, ikke skjule seg bak et to-prosents nedtrekk som Høyre hjalp byrådspartiene med å få gjennom.

I skolene kan ikke L97 — den nye læreplanen - følges. Det blir ikke mulig å ha ekskursjoner og prosjektarbeid slik læreplanen forutsetter. Lov om opplæring fastslår maksimum antall elever i hver klasse, så sammenslåing av store klasser bryter med loven. Verst er det at barn som trenger tilpasset undervisning og ekstra oppmerksomhet fra læreren sin, nå får færre tilrettelagte timer. Det blir færre timer hvor klassen er delt og færre timer hvor det er en ekstra lærer med i undervisningen. Disse barna kan få større vansker med å følge undervisningen og kanskje måtte ha mye dyrere spesialtiltak seinere i skolegangen sin. Vi kan ikke gå med på at barn ikke får den oppfølging de trenger!

Hvis en lærer blir syk, og det blir jo de fleste innimellom, vil klassen stå uten vikar og måtte sendes hjem. Byråden for skole mener at rektor kan overta, men da blir ikke rektors arbeid gjort. Flere skoler har også vurdert å stenge skolebiblioteket. Det bryter med opplæringslova som i § 9-2 sier: «Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek.»

I eldreomsorgen foreslås det at bemanningen reduseres på enkelte sykehjem. Dette strider mot bystyrevedtak om bemanning på nye sykehjem og gir enda mindre mulighet til aktivisering, omsorg og kontakt for de gamle, syke som allerede i dag får for lite tid sammen med andre.

Bofellesskap for utviklingshemmede har allerede fått kutt i bemanningen.

SV gir sin fulle støtte til aksjoner og protester mot nedskjæringene. Det er uforsvarlig å gjennomføre de kuttene som nå foreslås!

Heldigvis har vi oppegående tillitsvalgte for de ansatte i Bergen kommune og oppegående foreldre og pårørende som protesterer mot nedskjæringene i Bergens-budsjettet.

Vi har allerede et høyt sykefravær i Bergen kommune. Presset mange ansatte nå utsettes for, vil ikke bedre dette Det er for lettvint å sende kuttpåleggene ut til bydelene uten å ta inn over seg hvem og hvordan det rammer. Bergen er på kanten av å bryte lov om opplæring, og bystyrevedtak blir ikke fulgt slik det er vist ovenfor. Hva skjer når Bergen bystyre stadig finner seg i nedskjæringer som dette samtidig som man argumenterer for at Bergen må få mer skattepenger i den statlige fordelingen? Ingen i Stortinget vil tro på at vi har noen reell krise så lenge nye kutt stadig gjennomføres!

Derimot kan Bergen bystyre alliere seg med ansatte og brukere og nekte å ødelegge for dem som trenger de kommunale tjenestene. Vi må vise hvor grensen går for hva som er forsvarlige nedskjæringer. Bergen kommune overskrider grensen denne høsten.

SV vil ikke sitte stille og se på at velferdstjenestene i kommunen raseres. Det er på tide med opprør mot den offentlige fattigdommen!

Av Ragnhild Hedemann, gruppeleder for SV