Idrettsrådet i Bergen synes at Kari Traa fortjener oppmerksomhet for sin innsats i OL, og ønsker ikke å forsure tildelingen av stipend til henne.

Byrådet må ha anledning til å gi slike oppmerksomheter uten at det skal medføre sur kritikk fra idrettens side, og spesielt når byrådsleder presiserer at det er et engangstilfelle og ikke skal

belastes idrettsbudsjettet. Dette sa vi også i intervjuet med BT, men denne delen ble utelatt i artikkelen 21. mars av uvisse årsaker.

At vi synes kommunale skattemidler først og fremst skal komme byens idrettsutøvere til gode, skal ikke avskjære muligheten til å berømme strålende prestasjoner fra utøvere for øvrig i fylket, og statuttene for denne type stipend tilsier at dette kan gjøres.

Vi vil imidlertid rette oppmerksomheten mot kriteriene for tildeling, som er følgende:

1. Oppnådde resultater, erfaring og bakgrunn

2. Utviklingsmuligheter

3. Planer for videre idrettslig satsing

4. Uttalelser fra idrettsledere og særkretser

Kandidater skal være tilknyttet Hordaland Idrettskrets og Norges Idrettsforbund

Pr. i dag sier altså kriteriene at resultat skal være ett av tildelingskriteriene, og Idrettsrådet forholder seg i dag til de kriteriene som er politisk vedtatt. Idrettsrådet er av den oppfatning at statuttene kanskje bør vurderes på nytt. Men i og med at mange strålende resultater oppnås av idrettsutøvere som har svært liten eller ingen økonomisk støtte, mener vi at resultat fortsatt skal være ett av tildelingskriteriene.

TORE THORSEN,

LEDER IDRETTSRÅDET