Som parlamentarisk leder for Høyre, kan jeg oppsummere med at samarbeidsregjeringen er kommet meget godt i gang med de reformer som skal prege det norske samfunnet fremover.

Sjelden har en regjering fått utrettet så mye på så få måneder. For Høyres del kan vi konstatere at vi har fått gjennom et statsbudsjett med skattelettelser på historiske 12 milliarder, i tråd med de løfter vi ga velgerne i valgkampen. Vi har satt i gang reformer i skolen for å heve kvaliteten og læringen hos barn og unge. Skolene og lærerne slippes fri fra statlig styring og detaljkontroll og oppmuntres til nytenkning og kreative løsninger.

Vi har fått en friskolereform, hvor det blir lettere å etablere private skoler som supplement til de offentlige. Og det er vedtatt en ny lærerutdanning, for å reise statusen og kvaliteten på læreryrket. Dette fordi Høyre lovet velgerne å skape en bedre skole med høyere kvalitet for våre barn.

Høyre og regjeringen har satt i gang et systematisk arbeide for å modernisere offentlig sektor. Vårt mål er mer service og bedre tjenester for hver skattekrone. Det åpnes opp for at private kan konkurrere med det offentlige for å gi innbyggerne de beste tjenestene. Kommuner, skoler, sykehus, sykehjem — alle instanser som møter deg og meg må gis mulighet til å styre seg selv og tilpasse tjenestene til hver enkelte bruker. Vi er alle forskjellige, og vi har alle ulike behov.

Hver enkelt må derfor få mulighet til å velge det tilbud som er best for en selv. Vi kaster vrak på den forestillingen at stat og kommu-ne vet best for hver og en av oss og at et likest mulige løsninger er rettferdige løsninger. Konkurranse blant tilbydere og valgfrihet for deg og meg vil gi bedre service og mer velferd for de kronene vi bruker.

Revidert nasjonalbudsjett har vært vårens siste øvelse. Høyre og regjeringspartiene kom til en avtale med Fremskrittspartiet som vi er meget godt fornøyd med. Vi har maktet å holde en stramhet i budsjettet - å holde oss innenfor de anbefalte rammene, for ikke å skru opp temperaturen i økonomien og å vekke rentespøkelset.

Høyre tar meget alvorlig på oppgaven med å holde orden og ryddighet i norsk økonomi. Det danner fundamentet for svært mye av aktiviteten i samfunnet. Og vi er meget vel bevisst på at man i regjeringssituasjon alltid vil bli målt på om man greide å holde orden i norsk økonomi. Avtalen mellom regjeringen og Fremskrittspartiet er viktig i så måte. Den beviser at vi har en regjering som er styrings-dyktig, at vi ikke bruker penger over evne og at vi kan prioritere.

Høyre og regjeringen har også maktet å få på plass et historisk forsvarsforlik. Forsvaret sikres de kommende årene en økonomisk satsing som ikke har vært større etter Berlin-murens fall.

Men viktigst er det at det endelig sikres samsvar mellom den struktur Forsvaret skal ha og de bevilgningene som skal følge med. Dette har vært Forsvarets evige problem i mange år - Stortinget har ønsket seg en større struktur enn det man har vært villig å bevilge penger til. Og endelig evner vi å satse ressurser på å investere i nytt utstyr, som gjør at vi får et moderne forsvar som kan sikre både norsk territorium og de internasjonale forpliktelser Norge har.

Selv om regjeringen i det aller vesentligste har fått gjennom sine saker i Stortinget, har vi noen ganger sett at opposisjonen har funnet hverandre. Ap, Frp og SV har som eksempel fått flertall for at forskningen ikke lenger skal få sin del av overskuddet fra Norsk Tipping, og de har dannet flertall for en ikke-utredet barnehagereform med maksimalpris på for-eldrebetaling. En ordning med prislapp på flere milliarder.

Det mest skuffende ved denne alliansen er å se hvordan Ap velger å være et haleheng til fløypartiene, som kappes om å strø om seg med milliarder til ymse gode formål. Det har alltid gått et markant skille mellom Høyre og Ap i synet på hvor mye staten skal styre av den enkeltes liv, og hvor mye staten skal forsyne seg av folks inntekter gjennom skatter og avgifter. Likevel har jeg alltid kjent Ap, og ikke minst Jens Stoltenberg, som opptatt av å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det kan jeg ikke lenger se at er tilfelle.

Det øves press fra flere hold for at staten skal øke sine utgifter, fordi vi har et oljefond som bugner over av milliarder. Jeg forstår at det er fristende og kan virke tilforlatelig å forsyne seg «bare lite grann mer» av den enorme oljeformuen. Men oljeformuen er i realiteten fremtidens pensjonsinntekter. Skulle vi falle for fristelsen å forsyne oss mer av oljeformuen enn det Stortinget har pålagt seg selv og funnet forsvarlig, ville for det første økonomien komme i ubalanse og renten ville skyte i været.

Men det virkelig alvorlige er den bjørnetjeneste vi ville gjøre fremtidens generasjoner, ved å rive grunnen unna deres pensjonsinntekter. I Høyre ser vi derfor frem til å kunne gjennomføre en trygghetsreform av folke-trygden, hvor oljefondet er med og danner grunnlaget for et pensjonsfond som kan sikre fremtidens pensjonister deres rettmessig opptjente pensjoner. Med den eldrebølgen landet vil måtte ta hånd om i løpet av få år, vil det være et meget fornuftig grep.

Når vi går inn i sommeren kan jeg slå fast at samarbeidsregjeringen, gjennom den politikken vi har evnet å sette i verk og de reformer vi har startet, står sterkere enn da vi startet vårt samarbeide, og vi står tryggere. Det er vårt mål at vi skal fullføre det vi har satt i gang.

Av Oddvard Nilsen, parlamentarisk leder i Høyre