Når bussene stanger i de samme køene ut mot Kokstad og Sandsli som privatbilene, er det selvfølgelig ingen oppmuntring for folk til å velge et kollektivt reisetilbud, og dermed bare vokser bilkøene.

Derfor har Bergen sammen med de andre storbyene fått ekstrabevilgninger til kollektivtrafikken i statsbudsjettet for 2001. Jeg ser med glede at man i Bergen ønsker å prioritere fremkommelighetstiltak. Oslo og Bergen fikk like mye hver, 20 millioner. Slik har det ikke alltid vært, som regel har Oslo fått mest.

Arbeiderpartiet vil sette mye inn på å videreføre denne satsingen i statsbudsjettet for 2002, slik Ranveig Frøiland peker på i BT 24. januar. Jeg er klar over at dette er langt fra tilstrekkelig, men det satses sterkere på Bergen, og det er gledelig. I tillegg har Bergen bystyre søkt om å få overta ansvaret for kollektivtransporten i byen i en prøveperiode på fem år. Søknaden behandles nå av Samferdselsdepartementet. Jeg tror dette kan styrke kollektivtrafikken i Bergen, og jeg håper at søknaden innvilges, men prinsippet om at både staten og lokale myndigheter skal ha ansvar for kollektivtrafikken vil bli videreført. Når det gjelder tilskuddene til kollektivtransporten, bør det lages et system der transportselskapene premieres utfra hvor mange passasjerer de frakter.

Så står det å lese i BT at fylkestingsrepresentant Rune Skjælaaen vil legge én milliard ekstra på bordet til kollektivtrafikken. Om sentrumspartiene på Stortinget også har denne milliarden klar, er ennå ikke slått fast. Jeg er glad for at Skjælaaen engasjerer seg i denne debatten, men det er viktig at det ikke kastes ut tall som det ikke er dekning for. Det skjedde nemlig i 1997. Den gang gikk det helt av hengslene for sentrumspartiene. Milliarder av kroner skulle brukes på samferdselssektoren. I regjeringsposisjon var de aldri i nærheten av å kunne innfri dem. Slik øker ikke respekten for politisk arbeid. Arbeiderpartiet vil trappe opp satsingen på kollektivtransporten, men dette må skje på en måte der folk faktisk opplever at det skjer forbedringer. Da må vi ikke glemme at det hjelper lite om bussen blir billigere dersom den ikke kommer seg frem. Ny kapasitet på veien er derfor også god kollektivpolitikk!

Gard Folkvord (A),stortingsrepresentant og medlem av samferdselskomiteen