Av Dag Westhrin, Hordaland SV

Den samlede økningen er på 2,6 mrd. kroner, men de frie inntektene til kommunene reduseres med 500 mill. kroner.

Av reduksjoner i øremerkede tilskudd reduseres beløpet til skolefritidsordningen med 217 millioner kroner, kommunale avløpstiltak 70 millioner kroner og lokale kulturbygg (40 millioner kroner).Regjeringen øker også gebyrinntektene med om lag 200 millioner kroner i 2003. Regjeringen bruker 456 millioner friske penger på de 1,8 prosentene av norske elever som går i private skoler, mens resten av elevene ikke får noe. Privatskolene får en økning på 35 prosent i forhold til i 2002. Gjennomsnittlig vil dette gi om lag 20.000 kroner ekstra pr. elev i de private grunnskolene og videregående skolene. Samtidig går innsatsen i den offentlige skolen ned.

Når regjeringen kutter i rammetilskuddet til kommunene med en halv milliard, vet vi at skolene vil bli hardt rammet. Dette betyr færre lærere til å følge opp elevene, og mindre penger til læremateriell og utstyr i skolene.

Regjeringen halverer også innsatsen for opprustning av skolebygg. Mens de skulle dekke renter for lån på 2 mrd. i inneværende år, skal de i 2003 bare dekke lån for 1 mrd. kroner. Dette forsinker arbeidet med å ruste opp skolene betraktelig i en situasjon der halvparten av norske skoler ikke tilfredsstiller grunnleggende krav til skolebygninger.

Resultatet er betydelig mindre «frie» penger til kommunene til å satse på andre områder og følgene er blant annet:

 • Skolene vil bli hardt rammet.
 • Egenandelene i skolefritidsordningen vil øke sterkt.
 • Fritidstilbud til barn og unge trues.
 • Dårligere hjemmehjelpstjenester og hjemmesykepleie og tøffere arbeidsforhold for ansatte. Flere blir syke og uføre.
 • Høyere egenbetalinger.
 • Mindre til sosialhjelp og tiltak for fattige.

SV foreslo i kommuneproposisjonen: Veksten i kommunenes samlede inntekter for 2003 skulle være 8-8,5 mrd. kroner. Dette inkluderer kompensasjon til kommunesektoren for lønnsoppgjør på linje med lønnsoppgjøret forhandlet frem i staten, innføring av statlig toppfinansiering for særligressurskrevende brukere (økning på 866 mill. kroner), diverse poster på skole, helse og kultur økes, og uttrekket av 180 mill. kroner av fylkeskommunale driftsutgifter går SV imot.

Av de samlede inntekter foreslo SV å øke de frie inntektene med 6,75 mrd. kroner.

SVs hovedmål for kommunesektoren er:

 • Flere og billigere barnehager.
 • En bedre skole.
 • Et lønnsoppgjør minst på linje med det staten har gjennomført, og følge opp Stortingets vedtak av 31. januar 2002 om å sikre offentlig sektors evne til å rekruttere og beholde arbeidskraft gjennom likelønn og en offensiv lønns— og arbeidsgiverpolitikk.
 • Skattelette til folk med store utgifter til egenandeler.
 • Oppretting av underskudd knyttet til sykehusreformen.

Økninger for boligsatsingen i kommunene.

 • Løft for de fattigste (med et godt kompetent sosialfaglig hjelpeapparat, gratis grunnskole, trygge og rimelige boligtilbud til vanskeligstilte, lavere foreldrebetaling i SFO og grunnskole).