Det er noen viktige detaljer som synes å ha unnsluppet redaktørens oppmerksomhet. Det statlige investeringsselskapet disponerer ikke 5 milliarder kroner, heller ikke skal det investere direkte i satsingsområder som energi og marine næringer.

Faktum er at Statens Investeringsselskap er organisert som et fond i fond, det vil si at midlene skal investeres i andre venture fond som igjen investerer i satsingsområder som IKT, energi og marine næringer. Det statlige fondet kan investere inntil 49,9 prosent av egenkapitalen i hvert venture fond. Stortinget har bevilget 2,45 milliarder til det nyopprettede Statens Investeringsselskap AS. Det betyr at pengene i det statlige investeringsselskapet kan generere ventureinvesteringer på til sammen ca. 5 milliarder kroner gjennom andre venturefond. Ventureinvesteringer i denne forbindelse er egenkapital som investeres i ikke børsnoterte bedrifter for å starte, utvikle eller omstille bedrifter med et betydelig vekstpotensial. Det statlige investeringsselskapets hovedoppgave blir å identifisere og investere i de beste venture selskapene i Norge innenfor de definerte satsingsområdene IKT, marine næringer, energi/miljø og helse, uavhengig av geografi.

Hvor viktig er det at det statlige investeringsselskapet lokaliseres til Bergen? På grunn av organiseringen som et fond i fond vil selskapet ikke ha behov for mange ansatte. Et par høyt kvalifiserte personer kan med letthet administrere investeringene i andre fond med de beløpene som det her er snakk om. Det som imidlertid er viktig for Bergen er at de miljøene (IKT, marine næringer, energi etc) som har behov for risikokapital for å utvikle sin virksomhet får tilgang til det. Det betyr at vi må ha oppegående venture selskaper i Bergen som det statlige fondet kan investere i og som på en profesjonell måte kan investere de private og statlige midlene i bedrifter med stort vekstpotensial. Selv om Bergen har et stort finans— og forvaltningsmiljø har vi dessverre et svært magert venture miljø.

Det gjelder ikke bare Bergen, det gjelder alle andre byer i Norge med unntak av Oslo hvor hovedtyngden av venture miljøet er lokalisert. Historien viser at svært få selskaper i Bergen har klart å tiltrekke seg kapital fra ventureselskapene i hovedstaden. Lokal tilstedeværelse av investeringsmiljøer er derfor viktig og har vist seg å gi størst suksess ved at oppfølgingen av investeringen blir bedre.

Det eneste initiativet fra Bergen for å reise et fond hvor det statlige investeringsselskapet er invitert til å delta, er initiativet fra Bergen Venture hvor vi er i ferd med å reise kapital i et fond med investeringsfokus på marine næringer, BV Marine I.

Det viktigste for Bergen er ikke at Statens Investeringsselskap lokaliseres til Bergen, men at bedrifter innen våre vekstnæringer får tilgang til den risikokapitalen som Statens Investeringsselskap disponerer, som sammen med private midler utgjør ca. 5 milliarder kroner. Det er imidlertid betinget av at Bergen har et profesjonelt venturemiljø da midlene skal investeres gjennom venturefond.

Av Carl-Fredrik Joys, Adm.dir. Bergen Venture