Av Audun Iversen (H),

finansbyråd i Oslo

Oslo og Bergen står sammen om å være netto bidragsytere av skattekroner til det såkalte inntektsutjevningssystemet som overfører skattekroner mellom kommuner som har høye og lave skatteinntekter. I 2001 ble Oslo kommune trukket 1,2 milliarder, eller 2401 kroner pr. innbygger. Tilsvarende tall for Bergen kommune er 245 millioner, 1069 kroner pr. innbygger. Dertil kommer at mange av de andre kommunene i Hordaland nyter godt av ordningen med skatteutjevning, kun om lag 90 millioner går ut over fylkesgrensen.

Når det gjelder rammeoverføringene fra staten som skal bidra til å finansiere kommunens tjenestetilbud, medfører det riktighet at Bergen kun får 160 kroner pr. hode, mens Oslo får 1300 kroner pr. innbygger. Det såkalte hovedstadstilskuddet tilfaller Oslo blant annet fordi vi har særskilte utgifter som en stor innpendlerkommune og som landets hovedstad. Fra 2003 får imidlertid bl.a. Bergen nyte godt av et eget storbytilskudd.

Hvis jeg nå skal leke med tallene på tilsvarende måte som min utmerkede kollega i Bergen, får vi følgende regnestykke: Bergen får 160 kroner tilskudd pr. hode — 1069 trukket i skatteutjevning pr. hode = -909 kroner pr. innbygger. Oslo får 1300 kroner tilskudd pr. hode - 2401 trukket i skatteutjevning pr. hode = -1101 kroner pr. innbygger.

Som storbyer sliter Oslo og Bergen med mange av de samme problemene. Vi har store utfordringer knyttet til innbyggernes levekår. Tystad nevner selv rusproblemer, som blant mye annet medfører et stort press på psykiatrien. Videre gjør knapphet på areal og lønns- og prispress at det er dyrere å produsere tjenester i en stor by, vi har utfordringer knyttet til kollektivtransport og økende biltrafikk og vi har store vertskommuneutgifter knyttet til besøk eller innflytting til våre kommuner, for å nevne noe.

Trond Tystad har helt rett i at disse og andre storbyutfordringer ikke anerkjennes i tilstrekkelig grad i de midlene som tilfaller våre kommuner. Imidlertid har vi nå fått en regjering som tar tak i disse problemene, etter at tidligere regjeringer har trenert og vegret seg for å gjøre noe. Både rus- og psykiatrikriterier vil komme i 2004, samtidig som en andel av selskapsskatten skal tilbakeføres kommunene. Jeg vil invitere Trond Tystad til å stå sammen med Oslo overfor statlige myndigheter i bestrebelsene etter å bedre storbyenes finansielle kår.