ARNE COLLIANDERarne.colliander@bt.no Dermed er dommen rettskraftig. De seks husstandene på Herland, Skyggestranden, anla sak mot Staten ved Samferdselsdepartementet. Beboerne mente de var påført en "urimelig ulempe" som en følge av at broen ble bygget kloss i husene deres.Statens vegvesen tilbød opprinnelig de seks familiene til sammen rundt 330.000 kroner for ulempene broen påførte dem. Byretten plusset på med mer enn en halv million. De tre husstandene øst for broen, fikk henholdsvis 170.000, 200.000 og 270.000 kroner for verdiforringelsen og ulempene broen har påført dem. De tre øvrige familiene får 100.000, 70.000 og 40.000 kroner i kompensasjon. Huseierne ble også tilkjent saksomkostninger.De seks familiene har sagt seg tilfredse med erstatningssummene, men var usikre på om Statens vegvesen, Hordaland vegkontor, ville anke byrettens dom. Det har regjeringsadvokaten nå bestemt seg for ikke å gjøre. — Dette er svært gledelig for våre parter. Dommen er prinsipielt viktig, og fastslår at eiendommer som grenser opp til hovedveier og broer, og som påføres ikke ubetydelige ulemper, er erstatningsvernet, sier de seks husstandenes prosessfullmektig, advokat Magne Revheim.