Hjartepasientar og barn er av dei som blir hardast ramma. Et slikt kutt er direkte uforsvarleg og vil ramme tilfeldige pasienter svært hardt.

Kuttet er også uhaldbart fordi Haukeland sykehus er blant de best drivne regionsjukehusa i landet. Ei samanlikning med andre regionsjukehus tilseier at Haukeland sykehus er systematisk underbudsjettert over mange år. I forhold til Rikshospitalet i Oslo skulle Haukeland sykehus hatt ca. 350 millioner meir pr. år.

Rådsmøtet til Hordaland FrP, som var samlet på Stord 26/5-01, vedtok i resolusjonsform at Haukeland sykehus straks må tilførast 200 millioner statlege kroner for å unngå dramatiske kutt i drifta. Dette fordi det er denne summen som trengst for å oppretthalde dagens aktivitet ved sjukehuset.

Dessverre viser det seg nå at nedskjæringane blir foreslått før FrP har fått gjennomslag overfor de andre partia om at Haukeland trenger meir pengar.

Fremskrittspartiet lover imidlertid å fortsette kampen for at sjukehustilbudet ved Haukeland sjukehus som minimum blir oppretthalde på dagens nivå, og helst styrkt.

GJERMUND HAGESÆTER2. STORTINGSKANDIDAT HORDALAND FRP