Nye internasjonale forskningsrapporter viser nå at sprøyterom fungerer etter forutsetningene, og dermed blir mye av kritikken til sprøyterom-motstanderne gjort til skamme. 33 europeiske og australske byer har tatt i bruk sprøyterom med positivt resultat.

Sprøyterommene har spart liv i de byene de har blitt utprøvd og man har ikke kunnet finne noen økning i kriminalitet eller narkotikahandel i tilknytning til sprøyterommene.

Venstre har lenge kjempet for å etablere sprøyterom i Bergen som del av et omfattende lavterskeltilbud til de narkomane. Vi har flere ganger foreslått dette i bystyret, men bystyrets flertall har dessverre ikke innsett at det er behov for et slikt tilbud i denne byen. Venstre ønsker at rusmisbrukerne skal få tilbud om varm mat, helsetjenester, veiledning og motivasjon til å starte med rusbehandling, utvidet tilbud om medikament — assistert behandling med metadon og subutex, og sprøyterom som en integrert del av dette tilbudet. STRAX-huset gir i dag et godt lavterskel tilbud, men dette tilbudet må styrkes betraktelig for å bedre situasjonen for mennesker med rusproblemer.

Narkotikasituasjonen i Bergen er ute av kontroll og ingen kan med sikkerhet fastslå hvor mange narkotikamisbrukere byen har. Det er ikke uvanlig at ambulansetjenesten i Bergen på et vaktskift rykker ut på 4-5 overdosetilfeller bare i Bergenhus bydel. Dette viser at overdoseproblematikken er omfattende og at behovet for sprøyterom er skrikende. Sprøyterom redder liv. Har vi hjerte til å si nei?

Julie Andersland, Venstres 2. kandidat til bystyret