Debatt Av Randi Haugan Larsen, pasient

Over de mange anbefalte og ikke anbefalte forslag er det mange områder som sjokkerer. Det aller verste, slik jeg opplever det, er forslag til nedleggelse av Rehabiliteringsavdelingen og rehabiliteringsteamet og hvilke vidtgående konsekvenser dette vil få. Jeg er sjokkert hvis fylkespolitikerne går inn for nedskjæringer som til de grader svekker behandlings— og rehabiliteringstilbudet til alvorlige syke pasienter.

Jeg har selv hatt flere innleggelser på Haukeland sykehus de siste årene etter trafikkskade, med blant annet to lengre opphold på Rehabiliteringsavdelingen.

Denne avdelingen er helt unik med sin oppbygging og kompetanse. I tråd med sentrale satsingsområder og rehabiliteringsmeldinger, er avdelingen bygget opp med tverrfaglig rehabiliteringsteam som jobber sammen med pasientene om individuelle rehabiliteringsplaner.

Det blir jobbet ut målsetting for pasientens rehabilitering, slik at alle faggrupper går i samme retning sammen med pasienten for å bedre funksjonsnivå og livskvalitet. Dette krever høy faglig spisskompetanse og skolering, og avdelingen har brukt lang tid for å tilegne seg dette. Det er også utarbeidet godt samarbeid med primærhelsetjenesten om videre rehabiliteringsprogram når pasienten blir utskrevet.

Å få oppleve hva et slikt opphold betyr for trafikkskadde, slagpasienter og for pasienter med opptrening etter alvorlige operasjoner og sykdommer, er helt spesielt. Det er utrolig å se den fremgang pasientene får på kort tid. Og ikke minst – pasientene føler seg ivaretatt på alle områder.

Rehabilitering er ressursbesparende over tid for samfunnet og for pasienten. Å spare 10 millioner kroner ved å legge ned Rehabiliteringsavdelingen, er etter mine begreper helt meningsløst og uakseptabelt. Hva koster det ikke å ha lengre liggetid på de andre avdelingene? Hva koster det ikke å ha pasientene ute av arbeid over lengre tid? Og ikke minst: Hva koster det ikke for pasientene både av smerte og nedsatt livskvalitet å komme tilbake etter en alvorlig sykdom?

Forslaget om nedleggelse av Rehabiliteringsavdelingen er etter min mening en hastebeslutning som er så lite gjennomtenkt at jeg nesten ikke kan ta det på alvor.

Jeg forventer at personene som skal vurdere dette forslaget, er seg sitt ansvar bevisst og ser hvilke konsekvenser dette vil få.

Både pasienter og fagmiljøet forventer det!