Lavere skatt til dem med god råd er blitt det ene overordnede mål. Det legges opp til en vekst i privat forbruk på 26 milliarder, mens offentlig forbruk kan øke med bare 1,6 milliarder. Det er et opplegg for økt kommunal fattigdom og dårligere skole og eldreomsorg.

Senterpartiets alternative budsjett har overskriften «Økt verdiskaping for bedre velferd i hele landet». Senterpartiet satser tungt med i alt 3,7 milliarder kroner for å bidra til flere arbeidsplasser i stedet for flere ledige. Senterpartiet vil at mandatet til Norges Bank skal presiseres slik at sentralbanksjefen skal ta sysselsettingshensyn og sette ned renten nå.

Senterpartiet ser krisen i kommunesektoren og bevilger 5,5 milliarder mer enn regjeringen til skole og eldreomsorg. Vi vil at de som velges til høsten, skal kunne tilby de tjenester vi på Stortinget har bestemt. Hvis ikke blir det krise også for det lokale folkestyret. Senterpartiet vil bidra til mer rettferdig fordeling, først og fremst ved at skatt etter evne vektlegges mer. Senterpartiet hever innslagspunktet for toppskatt mindre enn regjeringen og gir skattelette til dem som tjener under 180.000. Frikortgrensen heves til 40.000 kroner og det innføres et skattefradrag til enslige.

Senterpartiet foreslår også en mer fleksibel handlingsregel for bruk av oljepenger. Mer penger kan brukes når dette reduserer presset i økonomien ved at ledig kapasitet utnyttes, kostbare flaskehalser fjernes eller offentlige utgifter blir redusert på sikt.

Senterpartiets merforbruk av oljepenger i forhold til regjeringen er 3,8 milliarder. 1,5 av disse går til investeringer i infrastruktur — vei, jernbane og breiband. 2,1 milliard går til dekning av ekstra pensjonskostnader i kommunene. De øvrige påplussinger skaffes til veie gjennom omprioriteringer i budsjettet.

Alt i alt viser statsbudsjettet for 2003 at Samarbeidsregjeringen står for en politikk for å skape større forskjeller mellom folk. Dette er det stikk motsatte av målet med Senterpartiets alternative statsbudsjett.

Av Morten Lund, finanspolitisk talsmann i Senterpartiet