Hans grunnleggende perspektiv på at det må fokuseres og satses ytterligere på å forbedre tilbudet til eldre pleietrengende pasienter, deles til fulle fra min side.

Når det gjelder Husebøs bemerkninger om sykehusenes aktivitet og drift i sommerferien, trengs det imidlertid noen kommentarer. Sykehusene er en del av spesialisthelsetjenesten og skal dermed gi spesialiserte helsetjenester til våre brukere. Dette gjelder både akutt hjelp og planlagt (elektiv) behandling. For å kunne gjøre dette, er vi helt avhengige av spesialistkompetansen blant våre ansatte, for å kunne yte pasientene den behandling de skal ha. I sommerferien er det svært vanskelig eller umulig å erstatte denne kompetansen fullt ut med ferievikarer som kan gi våre brukere forsvarlig medisinsk behandling. Ved Haraldsplass Diakonale Sykehus løser vi dette ved å redusere aktiviteten noe i sommermånedene for at de ansatte skal kunne ta ut den ferie de både har krav på og fortjent. I den grad aktiviteten reduseres, skjer det i all hovedsak i tilbudet av planlagt (elektiv) aktivitet, mens vi opprettholder øyeblikkelig hjelp-tilbudet ved sykehuset.

Når Stein Husebø hevder «at denne praksis er unødig og uforsvarlig», så vil jeg ikke si meg enig. Dette er nødvendige tiltak for å gjennomføre ferieavviklingen i en stor organisasjon som til enhver tid skal gi brukerne behandling basert på spisskompetanse.

Når dette sies er det samtidig viktig at sykehusene og primærhelsetjenesten har en god dialog om behandlingstilbudet til eldre pleietrengende pasienter. Vi erfarer stadig at pasienter som er ferdig behandlet ved sykehuset og som primært trenger pleie og omsorg, ikke får et tilstrekkelig tilbud fra kommunen og dermed blir liggende i sykehuset. Dette opptar kapasitet for pasienter som trenger sykehushjelp og som havner på korridoren eller på annen måte får et dårlig tilbud. Vi fra vår side vil gjøre vårt til at dette samarbeidet styrkes til beste for pasientene.

Avslutningsvis vil jeg bemerke at sykehusene jobber innenfor krevende ressursmessige rammer gitt av våre politikere. Det er vår jobb å disponere disse til beste for pasientene gjennom et helt år. Sommerdriften hos oss er tilpasset de ressursrammer vi nå har til disposisjon. Vi bidrar gjerne til at tilbudet til eldre pasienter styrkes og utvikles i samspill andre ansvarlige aktører.

Eivind Hansen, Adm.direktør Haraldsplass Diakonale Sykehus