Slik er det det også i det tilsvar hun gir i BT 16.04. på min tidligere påpeking om at Venstre sammen med de andre sentrumspartiene sviktet, da Stortinget i slutten av mars ble invitert til å bevilge prosjekterings— og planleggingsmidler til Ringeriksbanen. Med sin stemmegiving ga May Britt Vihovde et klart signal, som ikke kan tydes på annen måte enn at Ventstre mener at Ringeriksbanen ikke skal prioriteres i Nasjonal Transportplan (NTP) før etter 2012.

Da vil det ha gått 20 år siden den berømmelige hestehandelen om at Ringeriksbanen skulle realiseres, som en del av forliket om trasévalg for stamvegen E 16, mellom Bergen og Oslo over Fillefjell og Valdres.

Så lenge vil ikke Arbeiderpartiet vente før prosjekterings- og planarbeidet blir satt i gang. Til May Britt Vihovdes opplysning tar jeg også med at i nevnte forlik inngikk også Hardangerbru og rassikring i Hardanger. Etter May Britt Vihovdes stemmegiving da Stortinget sist behandlet Ringeriksbanen, kan vi nå altså konstatere at at hun i tillegg til å være motstander av Hardangerbru – nå også viser at hun er svært lunken til en fortkortelse av Bergensbanen mellom Hønefoss og Sandvika.

May Britt Vihovde viser til sitt forsvar at hun heller vil øke rammene til bygging av dobbeltsporet gjennom Ulriken. I stortingsvedtaket om NTP, er det på plass rammer til dobbeltspor mellom Arna og Bergen og start av bygging av ny Ulrikstunnel for jernbanetrafikken. Det er derfor noe underlig at Vihovde går til angrep på de partier, inkludert Arbeiderpartiet, som går inn for en slik løsning. Men slike merkelige svar blir det gjerne når en skal forsvare en dårlig sak.

Jeg skal ikke kommentere May Britt Vihovdes videre angrep på Arbeiderpartiet og andre nevnte partiers manglene evne til å løse miljø- og trafikkproblemene i Bergen. Men angrepet vitner om en total mangel på kjennskap til historien bak de løsninger som er valgt i Bergen. Kanskje kan det være et handikap å være ny i politikken, slik som May Britt Vihovde?

Partiene Høyre, KrF og Abeiderpartiet, både i Bergen og i fylkeskommunen, har tatt ansvar og har også hatt mot til å gjennomføre løsninger som har gitt bysamfunnet et tjenlig veinett. Men vi skal videre, vi skal løse de nye og fremtidige miljø- og trafikkproblemer i bysamfunnet. De samme partier har nok en gang tatt ansvar og står bak Bergensprogrammet og de løsninger som etter en helhetsløsning er valgt. Venstre har i denne sammenheng stilt seg selv på sidelinjen.

Både en bybaneløsning og Ringveg Vest, slik som solide flertall i Bergen bystyre og Hordaland fylkesting i sine vedtak har fastslått, er vesentlige elementer i Bergensprogrammet. Det gjelder ikke enten eller – det gjelder både òg. Nå gjelder det å komme i gang.

Derfor er det viktig nå å samle seg om de løsninger som er valgt.

Å drive den form for obstruksjon som May Britt Vihovde driver mot de løsninger som et klart flertall både lokalt, regional og sentralt, har valgt i vedtakene om Bergensprogrammet, gir ingen løsninger av bysamfunnets miljø- og trafikkproblemer.

Arne Jakobsen, Bergen, fylkestingsrepresentant