Ressursen til styrer skal reduseres, slik at en styrer skal ambulere mellom flere barnehager som til sammen skal utgjøre en ýresultatenhetý. En del av disse barnehagene ligger langt fra hverandre. Andre dekker helt spesielle behov. Før politikerne beslutter hva de vil i denne saken, er det en del momenter som det er viktig å være klar over.

Vet dere at

barnetallet er økt i disse barnehagene i forhold til normen

assistentstillingene er redusert

barnehageloven sier at det skal være en styrer i hver barnehage

hvis flere små barnehager unntaksvis organiseres som en enhet, skal ikke ressursene til styrer reduseres (ref. BFD)

Vi mener at

det er bedre å prøve å finne større bygg/bygge ut slik at ressursene kan utnyttes bedre

å lede en barnehage krever mye tilstedeværelse

styreren er en av de viktigste faktorene for god kvalitet i barnehagene

se gjerne på barnehagestrukturen, men ikke som en nedskjæringssak

Bergen trenger flere gode barnehageplasser. Det må være hovedmålet.

TROND ØVERLI, HOVEDTILLITSVALGT OG NINA BEATE JENSEN, LEDER SEKSJON BARNEHAGE, UTDANNINGSFORBUNDET BERGEN