1. Erna Solberg skriv: «En overordnet målsetting er at kommunene skal settes i stand til å gi innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud.» Dette var også mitt utgangspunkt. Eg skreiv at dersom dette skal følgjast opp, må staten utjamne kostnads— og inntektsforskjellane i kommunesektoren.

Eg les kommunalministeren slik at kostnadsforskjellane i prinsippet bør utjamnast, medan skatteinntektene bør utjamnast «i høy grad, men ikke fullt ut».

2. Eg meiner det er grunnlag for å spørje om det kan vere konflikt mellom det overordna målet om likeverdige tenester og nivået på skatteutjamninga, sjølv etter at «trekkgrensa» er redusert til 130 prosent. Dette siste betyr at store og skattesterke kommunar som Oslo, Bærum og Asker, som i 2001 hadde 142-153 prosent av landsgjennomsnittet i skatt/innbyggjar, får behalde alt opp til 130 prosent pluss 50 prosent av det overskytande. Eit tilleggspoeng er at Oslo, som fylkeskommune, får behalde all fylkesskatt då det på dette nivået ikkje er etablert ei «trekkgrense». Skattesvake kommunar vert, gjennom ei omfordeling, løfta opp mot eit nivå på 105-110 prosent av landsgjennomsnittet. Eg meiner ut frå dette at det er grunnlag for å spørje om skatteinntektene faktisk vert utjamna «i høy grad».

3. Erna Solberg skriv at det bør liggje «incentiver i systemet slik at kommunene selv legger til rette for å øke skattegrunnlaget». Eg trur, som eg skreiv i kronikken, at kommunane alltid vil arbeide for arbeidsplassar, vekst og utvikling - uavhengig av nivået på skatteutjamninga. Mitt poeng var likevel at det kan vere ein konflikt mellom det overordna målet om likeverdige tenester og det ønskjet ein måtte ha om å få til «dynamisk skattepolitikk» på kommunenivået.

Innafor kostnadsutjamninga skriv Erna Solberg at rus og psykiatri må få (høgre) prioritet. På KS-konferansen i Førde 22.02. grunngav ho dette med at Stortinget alt i 1996 bad om at desse elementa måtte innreknast. Dette siste er rett og det er venta at ei (auka) vektlegging her vil gå i storbyane sin favør. Men det er like rett at Stortinget samtidig (1996) bad regjeringa rekne også på andre sektorar og kriterium. Fleire av desse, som kunne ha vore interessante for distrikta, har Stortinget pr. dato ikkje fått noka tilbakemelding på.

Av økonomisjef Tore Eriksen,

Sogn og Fjordane fylkeskomune