Overfor en seriøs og rettskaffen politiker som Onarheim faller dette på sin egen urimelighet.

I siste innblikk fra Olav Kobbeltveit, som for øvrig ikke vitner om særlig innsyn, får også Ingmar Ljones og undertegnede unngjelde for avisens iver etter å oppdra fordi vi ikke slutter rekkene til BTs politiske linje.

Vi må dessverre leve med at vi har en regionavis for Vestlandet med et redaksjonelt ståsted i Venstres/Sosialistisk Venstrepartis politiske sfære, særlig når det gjelder viktig infrastruktur og næringslivssaker. At disse partienes holdninger i slike saker ikke samstemmer med det store flertall i fylkeskommunen, i kommuner og næringsliv, ser ikke ut til å bekymre avisen det minste.

For oss andre som hver eneste dag arbeider for Vestlandets interesser i konkurranse med andre regioner, er det et kjempehandikap ikke å ha regionavisen med seg, slik andre regioner har.

Så til Sauda-saken. Det er som kjent en kjensgjerning at regjeringspartiene ikke har flertall i Stortinget, heller ikke i Sauda-saken. Dette var ikke, som avisen hevder, Onarheim og Hallerakers sololøp, men Høyres gruppe, som på sitt første gruppemøte bestemte seg for ikke å forhandle nedover i forhold til regjeringens innstilling med f.eks. SV, men avvente Ap sitt syn og starte forhandlinger med dem for å oppnå flertall.

Da Arbeiderpartiets syn ble kjent, et syn som for øvrig falt BT tungt for brystet, startet vi samtalene, helt i tråd med gruppemøtet og i nær kontakt med parlamentarisk leder. Dette kulminerte av to årsaker, KrF sitt gruppemøte vedtok at de ikke ønsket å forhandle om en utbygging utover regjeringens innstilling og Arbeiderpartiets tilkjennegiving av subsidiær støtte til regjeringens innstilling.

At fraksjonen, og med noen unntak Høyres gruppe i utgangspunktet, så på NVE sin innstilling som et skånsomt miljøprosjekt var kjent både for statsråden og andre før fremleggelse av regjeringens innstilling, et standpunkt vi for øvrig ikke var alene om. Alle fylkespartiene i Hordaland utenom Venstre og Sosialistisk Venstreparti, fylkeskommunen, kommunene i området, Samarbeidsrådet i Sunnhordland, industrien, fagforeningene, ja, 31 av 33 høringsorganer, mente det samme — men altså ikke BT. Lokaldemokratiet overses når det passer og opptar ikke i denne saken avisen overhodet.

BTs sleivspark om kjennskap til spilleregler i Stortinget mot dette bakteppet, koker ned til et patetisk forsøk på meningsdiktatur, «er du ikke enig med oss, henger vi deg ut».

Det tjener avisen lite til ære.

Kjennskapet til Stortinget og arbeidsprosessene er rimelig bra, takk. Noe for øvrig både Onarheim og jeg har hatt stor nytte og glede av, også før vi ble innvalgt.

Hvis BT hadde hatt behov for å få klarlagt de faktiske forhold, hadde det bare vært å ta kontakt. Så har ikke skjedd.

Det kan imidlertid se ut til at avisen har et betydelig forbedringspotensial i å orientere seg og bygge ut sitt nettverk.

Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker