Mens golfentusiaster i hopetall gleder seg over det nye og flotte anlegget som vokser frem ved Flyplassvegen, står Smestad-brødrene oppgitt og opprørt og speider bortover mot anleggsmaskinene som venter på å slippe til på deres egen jord.

Slaget er kanskje allerede tapt? I midten av juni vedtok byrådet i hvert fall at tvangsmidler er nødvendige mot det «gjenstridige» brødreparet. Det betyr kort og godt ekspropriasjon av ca. 20 mål for at golfklubben skal få internasjonal standard og plass til alle sine 18 hull. 16 av dem er allerede ferdige. Nå er det bare Fylkesmannens endelige dom de venter på, og eventuell ankesak til namsretten.

— Vi føler et utilbørlig press fra golfklubben med kommunen som lojal medhjelper, sukker Bjørn og Nic.

Det er liten trøst i at ekspropriasjonen «bare» gjelder leie av arealene i førti år.

Oser av mistillit

— Så vidt vi har brakt på det rene er dette første gangen man tyr til ekspropriasjon for å få anlagt en golfbane, sier Bjørn og skuer ut over området hvor faren i sin tid drev gartneri her like ved Steinsvikveien. Men det er for lengst historie. I senere år har brødrene nøyd seg med å slå graset.

De to brødrene oser av mistillit til golfklubben. De frykter at den vil ta seg til rette også utenfor det området som eventuelt går med til selve golfbanen. De mener at den allerede har gått over streken når det gjelder verneområdet rundt Steinsvikvannet, og de frykter at driftsbygningen vil komme i fare hvis ikke slaglengden fra det ene hullet blir betydelig redusert.

Golfklubben er ifølge Smestad-karene bare villig til en viss reduksjon, og da på betingelse av at de aksepterer laveste leiepris av samtlige grunneiere for hele eiendommen.

— Et slikt tilbud kunne vi ikke akseptere, sier de – og dermed var det duket for ekspropriasjon.

- De ønsker ingen løsning

Fra golfklubbens side fortoner virkeligheten og konflikten seg helt annerledes enn gjennom brødrenes briller. Prosjektleder for golfanlegget, Trygve Tønjum, sier til Bergens Tidende at Smestad-brødrene rett og slett ikke har vært innstilt på å nå frem til en løsning.

— Vi har forsøkt alle muligheter gjennom mange år, og bl.a. sagt oss villig til å flytte utslagsstedene for å komme dem i møte. For meg virker det som om de ikke bryr seg om at eiendommen ellers vil få en betydelig verdistigning når golfbanen kommer. All erfaring fra andre steder viser at eiendommer som ligger like inntil en golfbane stiger opptil 50 prosent i verdi. Mens de andre femten grunneierne har lagt vekt på det momentet, ser ikke de ut til å bry som om dette i det hele tatt, mener Tønjum.

Forskjellsbehandling?

Mye av konflikten dreier seg altså om pris og erstatning. Brødrene Smestad hevder at de andre grunneierne, som for lengst har kapitulert, har fått atskillig høyere leieinntekt enn det de selv er blitt tilbudt. 1830 kroner i året per dekar er tilbudet. Andre har inngått avtale om opptil 3854 kroner per dekar.

— Hvorfor skal det gjøres slik forskjell? undres Nic.

Tønjum benekter at det er riktig. Tvert imot har golfklubben bestrebet seg på likebehandling. Men en bonde som for eksempel driver jorden aktivt, har naturlig nok krav på større erstatning enn i de tilfeller der jorden ligger brakk, mener han. De to Smestad-karene hevder for øvrig at klubben slett ikke har bruk for alt det arealet den krever. Hull 3 og 4, som er planlagt her, behøver ikke så stor plass. Det innrømmet også den tidligere styreformannen, ifølge brødrene.

Men de som står i spissen for anlegget nå, er av en annen oppfatning.

— Noe alternativ til Smestad-arealene er heller ikke å finne, opplyser Tønjum.

Planer om boligbygging

Brødrene har ikke stilt seg helt på bakbena, bedyrer de. De har tvert imot sagt seg villig til å leie ut 15 mål flat mark på de betingelser klubben selv har foreslått. Uenigheten dreier seg først og fremst om en åskant, eller rettere sagt et høydedrag like ved som brødrene primært ønsker å regulere til boligformål. Golfklubben, derimot, mener at også dette området må gå inn som en del av golfbanen.

Alt ligger til rette for at det kan bygges åtte boliger her, slik Bjørn og Nic. Smestad planlegger fremtiden. Markedsverdien skulle dermed bli en helt annen enn den leiesummen klubben tilbyr.

Trygve Tønjum svarer slik:

— Ifølge kommunens planavdeling er det helt uaktuelt å tillate boligbygging der. Flere av grunneierne som nå har inngått leieavtale med golfklubben, hadde i utgangspunktet tilsvarende planer. På den bakgrunn ville det være unfair av oss å gi Smestad-brødrene en bedre pris enn den de andre har fått, sier Tønjum.

Kinkig for kommunen

For kommunen har dette vært en kinkig sak. Men byråd Nils Arild Johnsen (Sp) mener at han ikke hadde noe valg da han i juni anbefalte byrådet å vedta ekspropriasjon, og han begrunner det slik overfor Bergens Tidende:

— Selv om jeg i bystyret stemte imot golfbaneprosjektet i Fana, måtte jeg bøye meg for flertallet. Det var derfor jeg fulgte kommuneadvokatens innstilling som tilrådde ekspropriasjon. Når partene ikke kunne bli enige, bl.a. om prisen, var det ingen annen utvei.

Men jeg mener fremdeles at det var galt å båndlegge disse arealene med til dels godt jordbruksland til golfbane, sier Johnsen.

TI ÅRS KAMP: Bjørn Smestad har sammen med broren Nic. kjempet i ti år mot at eiendommen skal bli golfbane i Fana.<p/>FOTO: RUNE SÆVIG