Dette er ikke riktig. I vår henvendelse til Bergen kommune, Bergen Bygg og Eiendom KF, har vi gitt en grundig redegjørelse om det arbeidet som vi i flere år har gjennomført for å etablere den planlagte maritime næringsparken på Slaktehustomten. For en rekke av de bedrifter som hadde sterke intensjoner og planer om en samlokalisering og som skulle utgjøre grunnstammen i den maritime næringsparken, har situasjonen og rammevilkårene endret seg vesentlig siden vårt prosjekt ble lansert i 1998.

Eksisterende bygninger på Slaktehustomten som skal bevares har et påtrengende behov for istandsetting. For å kunne gjøre dette har vi henvendt oss til selger og bedt om forståelse for og aksept for å leie ut næringsarealer også til andre enn maritime virksomheter. Dette innebærer ikke at vi har gitt opp planene om en maritim næringspark på Slaktehustomten.Parallelt med istandsetting av de bygninger som skal bevares vil vi arbeide videre med å skaffe leietakere med maritim virksomhet, men har også behov for å kunne leie ut til annen type virksomhet.

SANDVIKSBODER 1 ASMAGNUS HELLAND, STYRELEDER