Av sjeflege, prof.dr.med. Jan Olofsson

Vi finner derfor grunn til påpeke at alle slagpasienter får en forsvarlig medisinsk vurdering og behandling, og har tilgang til den samme nevrologiske ekspertise, uansett hvilken avdeling og sengepost pasienten ligger på.

Pasienter med hjerneslag omfatter to hovedgrupper, nemlig pasienter med blødning i hjernen, og pasienter som har fått hjerneinfarkt på grunn av tette blodårer. Behandlingen av begge gruppene skjer vanligvis i lokalsykehus, dvs. nærmeste sykehus med medisinsk avdeling.

I Bergen lokalsykehusområde blir ca. 2/3 av pasientene lagt inn på Haukeland sykehus, og resten på Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass.

Slagpasientene på Haukeland fordeles i hovedsak på to avdelinger – Nevrologisk avdeling og Medisinsk avdeling. Pasientene får etter sykehusets vurdering en fullt forsvarlig medisinsk behandling, uansett hvilken avdeling de blir lagt inn på. De har lik tilgang på nevrologisk og annen nødvendig medisinsk ekspertise, uansett avdeling. Pasienter under 60 år, og ca. halvparten av pasientene over 60 år blir ordinært innlagt på Nevrologisk avdeling, de øvrige stort sett på medisinsk avdeling, avhengig av sengekapasitet. I noen tilfeller kan slagpasienter også bli lagt på intensivavdeling hvis behovet tilsier det.

Både i Norden og i en del andre land har man forsøkt å samle pasienter med hjerneslag i særskilte enheter for diagnostikk, behandling og ofte også videre rehabilitering. Slike «slagenheter» kan være knyttet til ulike hovedavdelinger, slik som medisinske avdelinger, nevrologiske avdelinger eller geriatriske avdelinger.

Haukeland sykehus har av flere grunner forsøkt å få etablert en særskilt slagenhet ved sykehuset. Det henger sammen med at det dreier seg om et stort antall pasienter, og at det kan ha fordeler at personale som i hovedsak arbeider med denne type pasienter har hovedansvaret for diagnostikk, behandling og rehabilitering, spesielt i første fase.

Denne saken ble første gang tatt opp med fylkeskommunen for ca. syv år siden. Fylkestinget i Hordaland vedtok i desember 1997 å vurdere spørsmålet om etablering av en slagenhet ved Haukeland i løpet av 1998. I 1999 tok fylkestinget sikte på å opprette en slagenhet så snart som mulig, og ba om at saken ble utredet og innarbeidet i budsjettet for år 2000. Sykehuset har imidlertid ikke fått økonomiske rammer, verken i 2000 eller 2001, til investeringer (ca. 5 mill.) og drift av en slik enhet. Det er fortsatt ikke fattet noe vedtak i fylkestinget om etablering av en slagenhet ved Haukeland.

Ved Haukeland sykehus er det ellers full enighet om at pasienter med hjerneslag i fremtiden bør få tilbud om behandling i samme avdeling. Dette er den optimale løsningen. Det er likevel grunn til å understreke at alle pasienter har lik tilgang på medisinske ressurser og ekspertise, uansett avdeling: Det gjelder laboratorieundersøkelser og røntgentjenester i forbindelse med diagnose og behandling, og det gjelder legespesialister, både når det gjelder nevrologi og andre fagdisipliner.