«Bestanden er så liten at den ikke er til hinder for nye anlegg i området» er det som kan leses mellom linjene. Videre hevdes det fra kommunens miljøavdeling at «det allerede gjort et stort inngrep ved vannbehandlingsanlegget og at en skytebane vil være et lite inngrep i forhold til dette».

Jeg har nå lest igjennom den rapport som er utarbeidet av salamanderforskerne i sommer. Det at det «kun» er funnet to salamandere i sommer, er ikke noen indikasjon på at denne bestanden er på vei til å bli utslettet. Det antas at dette er et bunnår som forekommer fra tid til annen, og at bestanden vil kunne ta seg opp igjen. Kanskje allerede neste år. Men dersom bestanden er minkende, så er det vel viktig å foreta et ekstra vern om den, ikke foreta nye inngrep som forringer leveområdet ytterligere. Den er vel nok rammet som den er ved de inngrep som allerede er foretatt i området til nå, gjennom anleggelse av vannbehandlingsanlegget. Man freder naturområder på svakere grunnlag enn dette.

Dessuten er det ikke mye ferdsel knyttet til vannbehandlingsanlegget etter at dette er ferdig etablert. Det er minimal trafikk opp til dette. Som leder av Bergen Jæger— og Fiskeforening selv er inne på ved at Åsane ikke kan ta seg av alle som vil bruke denne banen, vil det bli betydelig ferdsel i området etter anleggelse av en skytebane i forhold til det som er tilfelle i dag. Selv om bygging av selve skytebanen er et begrenset inngrep, og salamanderne sikkert ikke er i fare for å få hørselsskader av skytingen, vil, som forskerne sier i sin rapport, den økte ferdselen være en direkte trussel for de få gjenlevende salamanderne. Man kan ikke legge ned forbud mot ferdsel i hele det området salamanderne benytter, men den kan begrenses ved ikke å gjøre ytterligere inngrep på stedet.

Videre kan jeg ikke se poenget fra kommunens side med å be om en tilstandsrapport om salamanderen på Kismul, når man ikke hadde til hensikt å følge anbefalingene fra forskerne likevel. I forskernes rapport konkluderes det med at man ikke bør legge skytebanen til dette området, og at de trenger lengre tid for å vite nok om denne svært sårbare bestanden.

Hvorfor legge en skytebane til et av de mest verdifulle naturområder vi har i Bergen kommune i dag, når det, ifølge Åsane, er plass i deres anlegg. Åsane hevder selv at de kan utvide så det blir plass til alle, men da går vel Bergen Jæger- og Fiskeforening glipp av alle de pengene de skal tjene på sin egen skytebane. Og penger er vel det som egentlig teller i denne saken?

Kjell Inge Frotvedt