Det føyer seg pent inn i rekken av tilsynelatende seriøse innlegg som viser seg å være en forvrengning av fakta og som gir falskt bilde av virkeligheten.

Fakta er at salamander er påvist i et område som er langt borte fra området der skytebanen er planlagt, og at salamanderforekomsten i det området har vært kjent tidligere. Undersøkelsen som nå er foretatt skulle gi svar på om det fantes salamandere i området som er planlagt brukt til skytebane. Det ble ikke påvist salamander der.

Frotvedt skriver at skytebanen i seg selv ikke vil være noe stort inngrep, men økt ferdsel vil være en trussel. Frotvedts bekymring er grunnløs. Etablering av skytebane oppfyller hans ønske om å begrense ferdsel i deler av området. Skytebanen krever en sikkerhetssone som i praksis vil begrense ferdsel i et område på 250-300 m i skyteretningen. Dette kan bidra til å skjerme salamandernes leveområde. Skytebanen vil ellers ikke føre til vesentlig økt ferdsel i skogsområdene omkring. Frotvedt påstår videre at «det ifølge Åsane finnes plass i deres anlegg». Dette er usant.

Frotvedts avsluttende bemerkning om Bergen Jæger og fiskerforening og penger kan best karakteriseres som «tullpreik», og hører ikke hjemme i en seriøs debatt.

PER STENSLAND, STYREMEDLEM I BJF