Av Are Næssstortingsrepresentant KrF

I merknaden sier flertallet at det bør vurderes å innføre graderte egenandeler for enkelte lavprioriterte helsetjenester, og at moderat bruk av egenandeler ikke kommer i konflikt med hensynet til en rettferdig fordeling av helsegodene.

For Kristelig Folkeparti betyr dette å vurdere egenandeler for tjenester som det er enighet om har lav prioritet og nytteverdi. Dermed er kronikere og funksjonshemmede i utgangspunktet skjermet.

Tvert imot understreker komitéen nødvendigheten av å skjerme kronikere og andre med stort behov for helsetjenester igjennom et nytt egenandelstak som dekker utgiftene disse har til helsetjenester og legemidler som i dag ikke dekkes under det ordinære egenandelstaket.

Dette har vi tidligere bedt om, men regjeringen har funnet det ”komplisert” å følge Stortingets vedtak.

Kristelig Folkeparti har forståelse for at dette er vanskelig, men det må likevel gjøres. Problemet for pasienter med kroniske sykdommer og andre med stort behov for helsetjenester, er ikke taksten for en enkelt tjeneste, men at en rekke slike tjenester faller utenfor dagens egenandelstak, og derfor medfører betydelige utgifter for brukerne.

Her krever vi at noe blir gjort, selv om det er «komplisert». Og et system med egenandeler for sykehusopphold har vi ingen planer om.