Av Knut Lindtner,3. kandidat Nordland NKP

Utviklingen av gjennomsnittsforbruket hos ungdom mellom 15 og 21 år har vært følgende, uttrykt i liter ren alkohol pr. person pr. år

Samlet Gutter Jenter1973 2,9 4,1 1,7

1979 2,9 3,9 2,1

1986 3,3 4,8 2,0

1991 3,0 4,1 1,9

1993 2,9 3,7 2,2

1995 2,8 3,7 2,1

1997 3,0 3,8 2,3

1999 4,0 5,0 3,1

2000 4,7 5,5 3,9

Disse tallene forteller om en farlig utvikling som først nylig er startet de siste 3-4 årene. Økningen i samlet alkoholkonsum i denne aldersgruppen er økt med mer enn 50 prosent på noen få år etter å ha vært stabil i de forutgående 25 årene. Prosentvis er økningen større hos jenter enn hos gutter og i volum i samme størrelsesorden. Kjønnsrolleforskjellene er dermed i ferd med å utviskes når det gjelder alkoholkonsum i denne aldersgruppen.

Årsaken til dette kan en også spekulere i, men en forbedring av kjøpekraften hos mange i denne gruppen spiller sannsynligvis inn. En må også søke etter holdningsendringer i denne perioden for å forklare det som nå har skjedd.

Virkningen og konsekvensen av denne sterke økningen i alkoholkonsum i denne aldersgruppen er det for tidlig å si noe sikkert om, men på lengre sikt er det ikke lystelige helse— og sosialpolitiske perspektiver dette peker mot hvis denne tendensen holder seg i årene som kommer.

Når vi samtidig vet at beslagene av illegale rusmidler i løpet av 90-årene er fra fire- til seksdoblet alt etter hvilke stoffer det dreier seg om, og at disse i stor grad er rettet inn mot den samme aldersgruppen, da peker dette mot skremmende tilstander i årene som kommer.

Jeg må dessverre slå fast at ikke bare ser det ut til at kampen mot de illegale rusmidlene er tapt, men at myndighetene også er helt på defensiven i den ruspolitiske motstandskampen i sin alminnelighet.

Realiteten er at norsk ungdom i virkeligheten har langt flere problemer knyttet til alkohol enn til narkotika. De ledende medier bombarderer oss med skrekkhistorier om narkotika og lyger for å fremstille alkohol som helsebringende.

Årsaken til denne ekstreme dobbeltholdningen kan ikke forklares hvis en ikke trekke inn det faktum at det store flertallet voksne i Norge ruser seg på alkohol og vil ikke ha problematisert sin egen rusbruk.

Økningen av ungdommens alkoholbruk de siste ti årene har trolig større negative konsekvenser i form av helseskader og vold. Alkohol er den viktigste dødsårsaken blant ungdom (15-25 år). I denne alderen dør få av sykdom, men flere av brå unaturlig død - ulykker, selvmord og drap, hvor alkohol spiller en stor utløsende rolle.