Av Torbjørn Hansen Stortingsrepresentant og formann Bergen Høyre

Forslaget innebærer også en tilsvarende forsinkelse for viktige deler av Kyststamveien og andre større prosjekter.

Forslaget er administrativt og ikke politisk behandlet. Det bærer preg av at det økonomiske utgangspunktet, bevilgningsnivået i 2003, er relativt lavt som følge av behovet for stram finanspolitikk i en tid med økende arbeidsledighet.

Forslaget skal nå ut på høring, bl.a. til fylkeskommunen og kommunene i Hordaland, og så til politisk behandling i regjeringen og til slutt til Stortinget ventelig i 2004. I denne sammenheng finner Arne Jakobsen fra Arbeiderpartiet det betimelig å erklære at dette er en katastrofe for Hardangerbroen, og uttaler litt hovmodig at «no har dei litt å svare for, Høgre sine representanter på Stortinget som har uttalt seg skråsikkert om Hardangerbroen».

Svartmaling er en kjent metode for å motarbeide. Hvis man får sådd oppfatningen av at noe går dårlig, kan man kanskje oppnå at det blir slik. Ulike fraksjoner av Arbeiderpartiet i Bergen, som Jakobsen er medlem av, har hatt ulike standpunkt i denne saken. Arbeiderparti-byrådet i Bergen valgte nylig å ta ut innskuddet i brofondet, riktignok med forsikring om at Bergen vil stille med penger når byggestart av Hardangerbroen blir vedtatt. Mye har skjedd siden Stortinget behandlet Hardangerbroen på midten av nittitallet. Krefter i Arbeiderpartiet som torpederte prosjektet for å få penger til samband i andre fylker, er nå ute av Stortinget. Den negative befolkningsutviklingen i Indre Hardanger har ryddet bort enhver tenkelig tvil om det fundamentale behovet for broen.

Hardangerbroen har fått stamveistatus som en del av nord-sør trassen mellom Sogn og Fjordane og Sørlandet. Vidda er bestemt vinterbrøytet i lang tid fremover. Bygging av tunnel bak Skjervet øker trafikkgrunnlaget. I høst uttalte et Stortingsflertall med regjeringspartiene og Fremskrittspartiet støtte til prosjektet. I vår sluttet Miljøverndepartementet seg til planmeldingen for broen. Paradoksalt er det også positivt med omtale i NTP, selv om finansiering mangler. Det viser at prosjektet er relevant også i veibyråkratiets øyne.

Det har altså vært gjort en rekke vedtak de siste årene som gir grunnlag for optimisme og satsing. I disse sammenhenger har det ikke vært mye jubel fra Arne Jakobsen og Arbeiderpartiet. Det er vel ikke slik, som det var med pantebokregisteret i Ullensvang, at man likevel er i mot når saken kommer til realitetsbehandling?

Finansiering er ikke den største hindringen for Hardangerbroen. Kun en begrenset statlig andel, om lag 10%, må til. Det eneste sikre man kan si om etatsframlegget til NTP, er at det kommer til å bli endret i den behandlingen som nå begynner.

Jakobsen har rett i at Høyre er skråsikker når det gjelder Hardangerbroen. Det gjelder både Stortingsrepresentanter og lokale representanter på ulike nivå. Prosjektet skal realiseres så snart som mulig. Men vi har aldri påstått at det er enkelt. Hardangerbroen er et enestående og viktig prosjekt som krever at Hordalandspolitikerne drar lasset sammen.

MOGLEG LØYSING: Slik kan ei bru over Hardangerfjorden kome til å ta seg ut. (Arkivillustrasjon - biletet er manipulert)