Kunnskap er makt, og en forutsetning for frihet og demokrati. Det er gjennom utdanningen elevene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og grunnleggende verdier for å kunne delta i samfunnet som aktive borgere.

Således er skolen en fundamental del av grunnlaget for vårt demokrati, men det er all grunn til å rope ut et varsku. Ungdom og andre synes i stor grad å være fremmedgjort overfor politikk. Konsekvensen er synkende deltakelse i valg, lokal listestilling og partiarbeid. På sikt kan en slik utvikling bety en forvitring av demokratiet.

For Venstre har det alltid vært viktig å bruke skolen i demokratiets tjeneste, og i vår storhetstid bygde vi opp den norske skolen med sikte på å fremme folkeopplysning. Et sentralt element i folkeopplysningstanken var å modernisere demokratiet. Et opplyst folk var et myndig folk som kunne styre seg selv, og derfor var det den gang også et reelt lokalt selvstyre.

I tiden etter annen verdenskrig ble fokuset på skolens rolle i demokratiet forsømt av Arbeiderpartiet, og i de siste store skolereformene på 1990-tallet var demokratiperspektivet forunderlig fraværende.

Venstre mener derimot at utdanningen må ta utgangspunkt i et mål om å utdanne engasjerte, ansvarlige og kritiske samfunnsborgere.

Undersøkelser viser at lærerne og lærebøkene som tar for seg demokrati har et hovedfokus på valgprosessen og en ukritisk gjennomgang av det politiske systemet. Samtidig ønsker de fleste lærerne å bruke mer tid på undervisningsformer som stimulerer til kritisk tenkning og politisk deltakelse. For å skape en skole som skal være en samfunnsdannende institusjon bør det etter Venstres mening legges større vekt på demokratiopplæringen både som livsform og som politisk utdanning. I forhold til det siste må systemkritikk og deltakelsesaspektet vektlegges. Elevene må sosialiseres inn i samfunnsborgerrollen, og da må de læres opp til demokrati gjennom deltakelse i demokratiske beslutningsprosesser, slik at politikk bli noe nært, viktig og spennende istedenfor noe fjernt, uviktig og kjedelig. Politikk må bli noe som angår alle, og ikke de andre.

Med skolen som redskap vil Venstre skape gode borgere for å gi dem mer frihet og mer ansvar i samfunnet. Dette er Venstres ærend som et liberalt skoleparti.

Frode Hervik, Venstre