— Jeg tror at det som nå skjer i skolen virkelig betyr en endring til det bedre både fore elever og lærere, sier utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde i Hordaland. Utviklingsarbeidet har gitt en ny giv i skolen som fremmer samarbeid og felles ansvar.

Hun mener fornyelsen er helt nødvendig for å endre innholdet i skolen, ta i bruk nye metoder og gi alle elever en tilpasset opplæring. Ekstramidler fra staten har vært stimulerende. Mer av midlene går nå rett til den enkelte skole og ikke til sentrale kurs.

Forsøkene

40 skoler i 16 kommuner, samt fylkeskommunen, forsøker alternativ arbeidstid for lærerne. Seks skoler prøver ut avvik fra opplæringsloven.

Utviklingsarbeidet har helt tatt av. Halvparten av lærerne ved alle 54 videregående skoler deltar i differensieringsprosjektet. 60 skoler i 16 kommuner, samt fylkeskommunen, er med i Samtak, der hensikten er å inkludere bedre elever med særskilte behov. 40 grunnskoler og 25 videregående skoler har arbeidet med elevmekling for å løse elevkonflikter.

Gjennom 25 prosjekt i 17 kommuner utvikles ungdomstrinnet. 18 skoler i Hordaland har i tre år arbeidet med de estetiske fagene i prosjektet «Positivt skolemiljø». Gjennom 20 prosjekt i 14 kommuner arbeider grunnskoler med å bruke IKT bedre. I tillegg deltar 17 videregående skoler. 70 lærere i ni kommuner har fått etterutdanning i problemløsning gjennom Kreps. Tre grunnskoler og fire videregående skoler deltar i Pilot-prosjektet. I tillegg kommer satsing på mer kunst og kultur i skolen, jenter og matematikk og en lang rekke andre opplegg.

Historisk epoke

— Jeg tror vi må kalle det en historisk epoke, sier assisterende fylkesopplæringsdirektør Svein-Erik Fjeld. Mens lærerne i grunnskolen i noen tiår har gått i bresjen for forsøk, er lærerne i videregående skole nå med for fullt.

— Vi har latt de tusen blomster blomstre. Hver enkelt skole lager sine prosjekter, opplyser Svein-Erik Fjeld. Skolene har særlig lagt vekt på økt elevmedvirkning. Elevene har og fått mer ansvar for egen og andres læring.

— Gradvis flyttes tyngdepunktet fra lærerens undervisning mot hva som skaper læring hos elevene. Elevene lærer mer enn før, mener Svein-Erik Fjeld.