Selv om flertallet i komiteen (A,H, KrF) presiserer at det ikke er tatt stilling til konkrete prosjekter for tomten, har de samme partier gjennom sitt vedtak fjernet en viktig hindring for utbyggere som måtte ønske å bygge et parkeringshus.

Tomten i Domkirkegt. 6 er nærmeste nabo til Tanks skole. Innkjørsel og utkjørsel til et evt. parkeringsanlegg vil foregå i trange gateløp i et område med tre videregående skoler med til sammen ca. 2000 elever. Et parkeringshus i den størrelse som her er antydet, vil trekke til seg trafikk som helt klart vil belaste området med eksos og støy.

Arbeidsmiljøet for elever og lærere ved de tre videregående skolene i strøket, vil bli kraftig forverret. Lærerforbundet reagerer sterkt på at byens politikere lar ønsket om flere parkeringsplasser veie tyngre enn hensynet til elevers og læreres arbeidsmiljø.

Lærerforbundet tror at byens politikere fortsatt ønsker å beholde videregående skoler i sentrum. Elevtallsøkningen de neste årene viser at det er behov for flere elevplasser. Vi vet at mange elever ønsker å gå på skole i sentrum, og vi vet at skolene gir et godt tilbud til sine elever. Å åpne for bygging av et stort parkeringshus i disse skolenes umiddelbare nærhet oppfatter Lærerforbundet som et angrep på elevers og læreres rett til et godt arbeidsmiljø.Når bystyret foretar den endelig behandling av saken håper vi at byens politikere vil prioritere elever foran biler, og på den måten bidra til å sikre et godt tilbud innenfor videregående opplæring i Bergen sentrum.